Τελευταίες Ειδήσεις

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) στη Θεσσαλία


Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID- 19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί και καταγραφεί από την ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ της 5ης Υ.Π.Ε. από την 14η Μαρτίου έως τις 21 Νοεμβρίου 2020. Η παρούσα έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) συντάσσεται σε συνεργασία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Συντονιστικού Κέντρου COVID
-19 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Πίνακας 1. Σύνολο κρουσμάτων και θανάτων από14 Μαρτίου έως 21 Νοεμβρίου 2020

Κρούσματα

Θάνατοι

7184

114

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα 3499 κρούσματα αντιστοιχούν σε άντρες και αποτελούν το 52.4% του συνόλου των κρουσμάτων της Θεσσαλίας. Όσον αφορά την ηλικία υπολογίστηκε ότι η μέση τιμή είναι τα 39.6 έτη, η διάμεσος τα 37 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 94 ετών. Αντίστοιχα, τα κρούσματα που αντιστοιχούν σε γυναίκες είναι 1664 και αποτελούν το 47.6% του συνόλου των κρουσμάτων. Αναφορικά με την ηλικία, η μέση τιμή είναι τα 40.8 έτη και η διάμεσος τα 40 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 98 ετών. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

 

Πίνακας 2. Κατανομή των κρουσμάτων  COVID-19 με βάση το φύλο από 14 Μαρτίου έως 7 Νοεμβρίου 2020

Φύλο

Πλήθος

Ηλικία (έτη)

Μέση τιμή

Διάμεσος

Εύρος

Αμφότερα τα φύλα

3499

40.2

39

0-98

Άρρεν

1829 (52.4%)

39.6

37

0-94

Θήλυ

1664 (47.6%)

                     40.8                

40

0-98

*Το πλήθος και τα ποσοστά των δύο φύλων υπολογίζονται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για το κάθε κρούσμα.

*Τα αποτελέσματα της μέσης τιμής, διαμέσου και εύρους υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την ηλικία των 1792 αντρών και 1626 γυναικών, για τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία

 

 

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών (week 46, 47) ισούται με 3685. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα 1816 κρούσματα αντιστοιχούν σε άντρες και αποτελούν το 49.5% του συνόλου των κρουσμάτων της Θεσσαλίας. Όσον αφορά την ηλικία υπολογίστηκε ότι η μέση τιμή είναι τα 48.5 έτη, η διάμεσος τα 49 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 95 ετών. Αντίστοιχα, τα κρούσματα που αντιστοιχούν σε γυναίκες είναι 1856 και αποτελούν το 50.5% του συνόλου των κρουσμάτων. Αναφορικά με την ηλικία, η μέση τιμή είναι τα 47.7 έτη, η διάμεσος είναι τα 47 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 100 ετών. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

 

Πίνακας 3. Κατανομή των κρουσμάτων  COVID-19 με βάση το φύλο από 8 έως 21 Νοεμβρίου (week 46, 47)

Φύλο

Πλήθος

Ηλικία (έτη)

Μέση τιμή

Διάμεσος

Εύρος

Αμφότερα τα φύλα

3685

48.1

48

0-100

Άρρεν

1816 (49.5%)

48.5

49

0-95

Θήλυ

1856 (50.5%)

47.7

47

0-100

*Το πλήθος και τα ποσοστά των δύο φύλων υπολογίζονται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για το κάθε κρούσμα.

*Τα αποτελέσματα της μέσης τιμής, διαμέσου και εύρους υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την ηλικία των 1776 αντρών και 1800 γυναικών, για τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία

Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ηλικιακές ομάδες για να παρουσιαστεί η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων. Η πλειοψηφία των κρουσμάτων στο σύνολο των δύο φύλων και σε κάθε φύλο ξεχωριστά βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα “0-29” και η δεύτερη συχνότερη πληγείσα ηλικιακή ομάδα είναι η “30-49”. Η ηλικιακή κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 3 και στο Διάγραμμα 1.

Πίνακας 3. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 7 Νοεμβρίου 2020

Ηλικιακή ομάδα

Αμφότερα τα φύλα N (%)

Άρρεν N (%)

Θήλυ N (%)

0-29

1257

36.78%

670

37.39%

587

36.10%

30-49

1012

29.61%

547

30.52%

465

28.60%

50-69

817

23.90%

418

23.33%

399

24.54%

>=70

332

9.71%

157

8.76%

175

10.76%

Σύνολο

3418

 

1792

 

1626

 

 

Η πλειοψηφία των κρουσμάτων στους άντρες εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα “30-49” και για τις γυναίκες στην “50-69” για τις εβδομάδες με ημερομηνίες από 8 έως 21 Νοεμβρίου (week 46, 47). Η ηλικιακή κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων των δύο τελευταίων εβδομάδων παρουσιάζεται στον Πίνακα 5 και στο Διάγραμμα 2.

Πίνακας 5. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 από 8 έως 21 Νοεμβρίου (week 46, 47)

Ηλικιακή ομάδα

Αμφότερα τα φύλα N (%)

Άρρεν N (%)

Θήλυ N (%)

0-29

684

19.13%

336

18.92%

348

19.33%

30-49

1214

33.95%

579

32.60%

635

35.28%

50-69

1135

31.74%

582

32.77%

553

30.72%

>=70

543

15.18%

279

15.71%

264

14.67%

Σύνολο

3576

 

1776

 

1800

 

 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 ανά 100.000 κατοίκους

Πίνακας 6. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 ανά 100000 κατοίκους

 Ηλικιακές ομάδες

Week 46, 47, 8-21/11/2020

14/3/2020 έως 7/11/2020

0-29

304.54

559.65

30-49

607.73

506.61

50-69

652.21

469.47

70+

450.34

275.35

 

Διάγραμμα 1. Πυραμίδα ηλικιών των κρουσμάτων COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 7 Νοεμβρίου 2020

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ο παρακάτω πίνακας και οι χάρτες αποτυπώνουν τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων και της επίπτωσης COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 7 Νοεμβρίου και από 8 έως 21 Νοεμβρίου ανά Καλλικρατικό Δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του κρούσματος ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.

Πίνακας 7. Γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 ανά Περιφερειακή Ενότητα και Καλλικρατικό Δήμο

 

Week 46, 47, 8/11/2020 έως 21/11/2020

14/3/2020 έως 7/11/2020

 

Πλήθος κρουσμάτων

Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

Πλήθος κρουσμάτων

Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

Π.Ε. Λάρισας

1830

624.40

1889

644.53

Αγιάς

25

217.96

22

7.51

Ελασσόνας

167

408.52

107

36.51

Κιλελέρ

31

148.65

24

8.19

Λαρισαίων

1294

795.86

1525

520.33

Τεμπών

46

335.47

38

12.97

Τυρνάβου

207

826.94

150

51.18

Φαρσάλων

60

323.54

23

7.85

Π.Ε. Μαγνησίας

868

456.82

539

183.91

Αλμυρού

40

214.89

19

6.48

Βόλου

796

551.06

491

167.53

Ζαγοράς-Μουρεσίου

2

34.43

1

0.34

Νότιου Πηλίου

3

29.37

3

1.02

Ρήγα Φεραίου

27

247.21

25

8.53

Π.Ε. Σποράδων

12

86.97

51

17.40

Αλοννήσου

1

36.36

1

0.34

Σκιάθου

10

164.26

36

12.28

Σκοπέλου

1

20.16

14

4.78

Π.Ε. Καρδίτσας

590

519.62

416

141.94

Αργιθέας

1

28.99

3

1.02

Καρδίτσας

429

755.99

301

102.70

Λίμνης Πλαστήρα

1

21.57

0

0.00

Μουζακίου

30

228.62

45

15.35

Παλαμά

78

466.34

28

9.55

Σοφάδων

51

270.36

39

13.31

Π.Ε. Τρικάλων

385

293.70

604

206.08

Καλαμπάκας

23

104.59

64

21.84

Πύλης

28

195.22

35

11.94

Τρικκαίων

304

373.67

480

163.78

Φαρκαδόνας

30

223.95

25

8.53

Περιφέρεια Θεσσαλίας

3685

496.95

3499

1193.86

 

Χάρτης 1. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 14 Μαρτίου έως 7 Νοεμβρίου

 

Χάρτης 2. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 8 έως 21 Νοεμβρίου

Παρακάτω παρουσιάζεται η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, η κατανομή ανά δύο εβδομάδες και ο αριθμός αναπαραγωγής R (R=reproductive number) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μαζί με την επιδημική καμπύλη παρουσιάζεται και ο κυλιόμενος μέσος όρος επίπτωσης του νοσήματος COVID-19 των τελευταίων 7 ημερών (moving average incidence). Για τον αριθμό αναπαραγωγής R χρησιμοποιήθηκε διάστημα έξι ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ως πιθανή ημερομηνία μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19). Ο αριθμός αναπαραγωγής R υπολογίζεται για τις Περιφερειακές Ενότητες που δεν εμφανίζουν μηδενικές τιμές τις τελευταίες 14 ημέρες.

Ο αριθμός αναπαραγωγής R υπολογίστηκε με δεδομένα έως 20-11-20

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ισούται με 0.99

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

 

 

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Λάρισας ισούται με 0.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

 

 

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Μαγνησίας ισούται με 1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

 

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.E. Τρικάλων ισούται με 1.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

 

 

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.E. Καρδίτσας ισούται με 1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπέρασμα

 

Το πλήθος των κρουσμάτων από την 14η Μαρτίου έως τις 21 Νοεμβρίου ανέρχεται στα 7184. Από την 14η Μαρτίου έως τις 7 Νοεμβρίου τα κρούσματα υπολογίζονται στα 3499 και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα το 52.4% αυτών ήταν άντρες και το 47.6% γυναίκες. Η μέση ηλικία του συνόλου των κρουσμάτων ήταν τα 40.2 έτη, η διάμεσος τα 39 έτη, το νεότερο κρούσμα ήταν μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 98 ετών. Το πλήθος των κρουσμάτων από 8 έως τις 21 Νοεμβρίου (week 46, 47) ανέρχεται στα 3685και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα το 49.5% αυτών ήταν άντρες και το 50.5% γυναίκες. Η μέση ηλικία των κρουσμάτων ήταν τα 48.1 έτη και η διάμεσος του συνόλου των κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών ήταν τα 48 έτη, το νεότερο κρούσμα ήταν μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 100 ετών. Η πλειοψηφία των κρουσμάτων εντοπίστηκε στην ηλικιακή ομάδα “30-49”.

Την υπό μελέτη περίοδο, από 8 έως τις 21 Νοεμβρίου, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συγκριτικά με την προηγούμενη υπό μελέτη περίοδο (14 Μαρτίου – 7 Νοεμβρίου 2020). Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες το σύνολο των κρουσμάτων που εμφανίστηκαν στη Θεσσαλία ήταν περισσότερα από το σύνολο των κρουσμάτων που εμφανίστηκαν από τις 14 Μαρτίου έως τις 7 Νοεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας. Ο αριθμός αναπαραγωγής (R=reproductive number) του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την 9η Νοεμβρίου εκτιμήθηκε γύρω από τη μονάδα και μη στατιστικά σημαντικός (0.99).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.