Τελευταίες Ειδήσεις

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας

 


Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για δεκαπέντε (15) κρατούμενους στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων, με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», συνολικής διάρκειας 250 ωρών. Εχοντας υπόψη: 1. Τον υπ’αριθμ. ν. 2336/95 ΦΕΚ 189/Α/12-09-1995 και τον υπ’ αριθμ. ν. 2643/98 άρθρο 16 (ΦΕΚ 220/Α/28- 09-98), περί συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας. 2. Την υπ’αριθμ. Y.A.191300/04-07-1996 (ΦΕΚ 576/Β/16-7-1996) περί καθορισμού κριτηρίων επιλογής ωρομισθίου προσωπικού. 3. Την υπ’αριθμ. 40109 Y.A.(ΦΕΚ 831/Β/12-8-1998) περί συγκρότησης, διάρθρωσης και λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΟΑΕΔ σε κέντρα επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Τ.ΕΚ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την υπ’αριθμ. Y.A. 112437 (ΦΕΚ 1589/Β/10-8-1999) περί συστήματος διαχείρισης παρακολούθησης και αξιολόγησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 5. Το άρθρο 64 του ν. 3996 (ΦΕΚ 170 Α/05-08-2011). 6. Τον υπ’ αριθμ. ν. 4354/15, άρθρο 25, παρ. 7 (ΦΕΚ: 176/Α/16-12-2015) περί ενιαίου μισθολογίου. 1 7. Την υπ’αριθμ. 1341/34/11-04-23 Απόφαση Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. ως προς την έγκριση υλοποίησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για δεκαπέντε (15) κρατούμενους στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων, με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», συνολικής διάρκειας 250 ωρών. 8. Την υπ'αριθμ. 1096/26/28.03.2023 Απόφαση Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση των με αριθμό 5519/122/26.10.2021, 761/120/27.01.2022, 6314/138/30.11.2021, 1111/25/25.4.2017, 727/20/20.03.2018, 1894/27/16.04.2019, 2665/63/3.10.2017 Αποφάσεων του Δ.Σ. με θέμα την έγκριση των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων με θεματικά αντικείμενα: 1.Εκμάθηση Κομμωτικής Τέχνης διάρκειας 250 ωρών, 2.Κοπτική - Ραπτική διάρκειας 250 ωρών, 3.Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής διάρκειας 350 ωρών, 4.Συντηρητής Κτιρίων διάρκειας ωρών, 5.Τεχνίτης Γυψοσανίδας και Ελαιοχρωματισμών διάρκειας 250 ωρών, 6.Φροντίδα Υγιεινής Προσώπου και Σώματος διάρκειας 250 ωρών, 7.Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών διάρκειας 350 ωρών». 9. Την υπ’αριθμ. 60282/28-06-22 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 536/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-06-2022), σχετικά με διορισμό Διοικητή και Υποδιοικητών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). 10.Την υπ’αριθμ. 1508/28-11-22 Απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. (ΦΕΚ 6267/τ.Β/12-12-2022), περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 841/17-07-22 Απόφασης του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στους Υποδιοικητές της Δ.ΥΠ.Α.» (Β’ 3736). 11.Το άρθρο 27 «Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο - Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 2190/1994» του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α΄91) «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις». 12.Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28.04.2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα – Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα – Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού με Θέμα: α) Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, β) Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, γ) Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΟΥ Μ Ε Την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης για δεκαπέντε (15) κρατούμενους στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων, με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», συνολικής διάρκειας 250 ωρών. 2 Η Δ.ΥΠ.Α. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους εκπαιδευτές ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τρίτη 02/05/2023 έως και την Δευτέρα 15/05/2023, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: kek.larissa@dypa.gov.gr) ή με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας (Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, Λάρισα, τηλ: 2410 -564690, 564532, 564685) και ώρα από 8:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., όπως προβλέπονται από την με αριθμ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας και στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., www.dypa.gov.gr. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εντός του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων σε ημέρες και ώρες συμβατές με το εσωτερικό πρόγραμμα λειτουργίας του Καταστήματος. Λόγω της ιδιαιτερότητας των καταρτιζομένων και των συνθηκών διδασκαλίας, οι εκπαιδευτές που θα επιλεγούν για να διδάξουν στο πρόγραμμα αυτό, θα παρακολουθήσουν σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο. Για την υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Συντηρητές Κτιρίων», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, για τις κάτωθι ενότητες: Α/Α Θεματικές Ενότητες ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 1. Συμβουλευτική 10 - 10 2. Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας 6 - 6 3. Υδραυλικές Εγκαταστάσεις 12 57 69 4. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις 10 38 48 5. Κατεργασία, Επισκευή και Τοποθέτηση μικροεπίπλων 7 20 27 3 6. Οικοδομικές Εργασίες 11 57 68 7. Χρήση Τεχνολογίας 10 12 22 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 66 184 250 Προκηρύσσονται οι παρακάτω ειδικότητες εκπαιδευτών που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:  Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Εμπειροτεχνίτες  Επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών  Οσον αφορά τους Εμπειροτεχνίτες, επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση έξι (6) ετών Για την 1η θεματική ενότητα με αντικείμενο τη «Συμβουλευτική», προτείνονται εκπαιδευτές/τριες με κωδικό αντιστοίχισης κατά ΣΤΕΠ 92, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α Ειδικότητα Κωδικός ΣΤΕΠ 1 Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού & ασκούντες συναφή επαγγέλματα 2512 Για τη 2η θεματική ενότητα προτείνονται εκπαιδευτές/τριες με κωδικούς αντιστοίχισης κατά ΣΤΕΠ 92, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α Ειδικότητα Κωδικός ΣΤΕΠ 1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2233 2 Τεχνολόγοι Μηχανικοί 3115 Για την 3η , 4η , 5η και 6η θεματική ενότητα προτείνονται εκπαιδευτές/τριες με κωδικούς αντιστοίχισης κατά ΣΤΕΠ 92, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Α/Α Ειδικότητα Κωδικός ΣΤΕΠ 1 Πολιτικοί Μηχανικοί 2220 2 Αρχιτέκτονες 2210 3 Τεχνολόγοι Δομικών Εργων 3112 4 Σχεδιαστές Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 3120 5 Χτίστες 7211 6 Ξυλουργοί & Μαραγκοί 7230 7 Τεχνίτες Ανέγερσης & Συντήρησης Κτιρίων 7240 4 8 Αμμοκονιαστές (Σοβατζήδες) - Γυψοτεχνίτες & ασκούντες συναφή επαγγέλματα 7250 9 Υδραυλικοί & Εγκαταστάτες Σωληνώσεων 7260 10 Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων & Συναφών Εργασιών σε κτίρια 7270 11 Επιστρωτές δαπέδου & Επενδυτές τοίχου 7282 12 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, στιλβωτές & ασκούντες συναφή επαγγέλματα 7291 Για την 7η θεματική ενότητα προτείνονται ως εκπαιδευτές/τριες με κωδικούς αντιστοίχισης κατά ΣΤΕΠ 92, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α Ειδικότητα Κωδικός ΣΤΕΠ 1 Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της Πληροφορικής 2139 2 Τεχνολόγοι Πληροφορικής 3131 Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση συμμετοχής (έντυπη): Χορηγείται από τη Γραμματεία του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας και αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.. Στην αίτηση και στην αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται όπως αναφέρεται στη προκήρυξη. 2. Βιογραφικό Σημείωμα. 3. Βασικός τίτλος σπουδών: Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος, ο βαθμός επίδοσής του και ο χαρακτηρισμός του (καλώς, λίαν καλώς, άριστα). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός και ο χαρακτηρισμός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθμολογική κλίμακα (ελάχιστος βαθμός, βάση, μέγιστος βαθμός) και οι τυχόν καθιερωμένοι χαρακτηρισμοί. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αρμόδια εκπαιδευτική αρχή. (Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών 5 μπορεί να υποβληθεί πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει: α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, β) επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών, γ) βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κλπ.). 4. Τίτλοι αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου, εφόσον υπάρχουν: Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.Ε.Α.) καθώς και διδακτορικά διπλώματα. Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών. 5. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Σπουδών: Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, προσμετράται εφόσον αφορά σε: α. Τίτλο ή Βεβαίωση Παιδαγωγικών σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου, από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ (ΠΑΤΕ.Σ, Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ της πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). β. Δεύτερο πτυχίο των κλάδων που εμπεριέχουν παιδαγωγική επάρκεια όπως, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ80 με πτυχίο Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ79.01 με πτυχίο Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ91.01 με πτυχίο Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ86 Πληροφορικής του τμήματος διδακτικής της τεχνολογίας και των ψηφιακών συστημάτων και πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ (παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης, τμημάτων εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία, παιδαγωγικού τμήματος ειδικής αγωγής), για όσους ο βασικός τίτλος σπουδών με τον οποίο είναι υποψήφιοι δεν εμπεριέχει παιδαγωγική επάρκεια. 6 Οι πτυχιούχοι της Ανώτατης Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, οι πτυχιούχοι ΠΕ86 πληροφορικής του τμήματος Διδακτικής και Τεχνολογίας των ψηφιακών συστημάτων, οι πτυχιούχοι ΠΕ80 με πτυχίο Οικιακής Οικονομίας, οι πτυχιούχοι ΠΕ79.01 με πτυχίο Μουσικής Επιστήμης και οι πτυχιούχοι ΠΕ91.01 με πτυχίο Θεατρικών Σπουδών, μοριοδοτούνται για την Παιδαγωγική επάρκεια, η οποία εμπεριέχεται στο πτυχίο τους. Ο τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση. 6. Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας εκπαιδευτή ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ). 7. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας: Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να είναι συναφής προς το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης και να έχει αποκτηθεί σε τυπική εκπαίδευση, σε Δημόσια ή αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ι.Ε.Κ στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου. Επίσης, η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και από φορείς του Δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιου τομέα και βεβαιώνεται από τους αντίστοιχους φορείς. Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή. Η Διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., πρέπει να βεβαιώνεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Η Διδακτική εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική ή εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας. Στις βεβαιώσεις των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Υπουργική Απόφαση με την οποία έγινε η πιστοποίησή τους και να συνοδεύονται από αντίγραφο των μισθολογικών καταστάσεων του Κ.Ε.Κ. το οποίο πιστοποιεί τις ώρες διδακτικής εμπειρίας. Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται: • Το χρονικό διάστημα (έναρξη - λήξη) διδασκαλίας. • Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση. • Η ιδιότητα, ο κλάδος και ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. 7 8. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας: Η Επαγγελματική Εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου (όπου αυτό απαιτείται) και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου και να είναι συναφής με το αντικείμενο διδασκαλίας. Αναλυτικά: 8.1. Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 8.2. Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον πρόκειται για: 8.2.1. Μισθωτούς, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Είναι επιθυμητή η προσκόμιση του Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης στον οποίο εμφανίζεται ο αντίστοιχος ΚΑΔ. 8.2.2. Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες προκειμένου να δηλώσουν την εργασιακή τους εμπειρία, θα πρέπει να διαθέτουν: α. Εναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.. β. Τα έντυπα Ε1 και Ε3 των αντίστοιχων Οικονομικών ετών, τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία. γ. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο επάγγελμα, θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται για κάθε οικονομικό έτος, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου που ορίζεται για το αντίστοιχο οικονομικό έτος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις, δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. 8 8.3. Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος: Η Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει: 1) Δήλωση εργοδότη, (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος Κεφαλαίου) συνοδευμένη από επίσημη μετάφραση του Υπ. Εξωτερικών και 2) Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος. 9. Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας. 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει: α) ότι δεν είναι Δημόσιος Υπάλληλος, Αναπληρωτής ή συνταξιούχος ή ότι είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή Αναπληρωτής και θα προσκομίσει εφ’ όσον προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. β) ότι δεν έχει καταδικασθεί ή δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν.2683/99 ποινικά αδικήματα. γ) ότι όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποψήφιοι που δεν θα υποβάλλουν την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής. 11. Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης, να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85. 12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου θα φαίνεται ο αριθμός των τέκνων που την βαρύνουν. Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας (Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, Λάρισα, τηλ: 2410 -256072, 564532, 564685) από την Τρίτη 02/05/2023 έως και την Δευτέρα 15/05/2023, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: kek.larissa@dypa.gov.gr) ή με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά. Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δεν γίνεται δεκτό μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. 9 2. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθμός συνημμένων (σε φύλλα), πλην του φύλλου της αίτησης. 3. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών. Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτών, υποψήφιος/α, ο/η οποίος/α:  Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την προκήρυξη ειδικοτήτων.  Δεν υποβάλει αντίγραφα με υπεύθυνη δήλωση ακρίβειας των δικαιολογητικών ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.  Δεν υποβάλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κλπ.) και μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.  Υποβάλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.  Δεν έχει υποβάλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.  Αξιολογείται από τον Διευθυντή της Επιτροπής ως ακατάλληλος/η, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη στην Δ.ΥΠ.Α. διδακτική του απασχόληση και εφόσον κατατεθεί αντίστοιχα τεκμηριωμένη έκθεση του Διευθυντή του ΚΕΚ. Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια μοριοδότησης: 1. Διδακτική Εμπειρία 2. Επαγγελματική Εμπειρία 3. Παιδαγωγικό Τίτλο 4. Μεταπτυχιακοί / Διδακτορικοί Τίτλοι 5. Βαθμός πτυχίου 6. Οικογενειακή Κατάσταση 7. Βεβαίωση Πιστοποίησης ή Ενταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων 1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας αξιολογείται ως εξής: Κάθε ώρα διδακτικής Εμπειρίας βαθμολογείται με ένα (1) μόριο και μέχρι των 3.600 διδακτικών ωρών. 10 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Κάθε ημερομίσθιο επαγγελματικής εμπειρίας αξιολογείται με δύο (2) μόρια και μέχρι των 3.600 μορίων ήτοι 1.800 ημερομίσθια. 3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι Παιδαγωγικών τίτλων σπουδών και έχουν 1.800 ώρες διδακτικής εμπειρίας προηγούνται των υπολοίπων, όπως προβλέπεται παρακάτω στη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών τίτλων σπουδών με μικρότερη των 1.800 ωρών διδακτικής εμπειρίας μοριοδοτούνται με 600 μόρια τα οποία προστίθενται στη διδακτική εμπειρία. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: Στους υποψηφίους κατόχους μεταπτυχιακών σπουδών προσμετρούνται για Μεταπτυχιακό (Master κλπ.) 600 μόρια ή Διδακτορικό 1.200 μόρια. Αξιολογείται μέχρι (1) ένας τίτλος τα μόρια του οποίου προστίθενται στο σύνολο των μορίων του. 5. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: Ο βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη εφόσον υποψήφιοι ισοβαθμούν στους πίνακες αξιολόγησης και προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου εφόσον αναγράφεται. Υποψήφιοι που ο βαθμός δεν αναγράφεται αλλά υπάρχει μόνον ο χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ θεωρείται ο βαθμός πτυχίου ως εξής: ΚΑΛΩΣ = 5 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ = 6,5 ΑΡΙΣΤΑ = 8,5 6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας και μετά το κριτήριο του βαθμού πτυχίου προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων. Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Καταρτίζονται οι παρακάτω πίνακες με βάση τις ως άνω προκηρυσσόμενες ειδικότητες και οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται (ως γενικός κανόνας) από τον επόμενο πίνακα εφόσον εξαντληθεί ο προηγούμενος. 11 Για τους υποψήφιους εκπαιδευτές ΠΕ ,ΤΕ: Πίνακας 1: Υποψήφιοι πτυχιούχοι ΠΕ & ΤΕ κάτοχοι παιδαγωγικού τίτλου με 1.800 ώρες τουλάχιστον διδακτικής εμπειρίας και Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας εκπαιδευτή ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ). Πίνακας 2: Στον Πίνακα 2 εντάσσονται οι υποψήφιοι που δεν μπορούν να ενταχθούν στον Πίνακα 1 και μοριοδοτούνται ανάλογα με τα προσόντα τους. Σε κάθε πίνακα, η κατάταξη γίνεται ως εξής:  Προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων που προκύπτει από το άθροισμα των μορίων διδακτικής εμπειρίας (μέχρι 3.600) συν τα μόρια της επαγγελματικής εμπειρίας (μέχρι 3.600) συν τα μόρια από Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό και Παιδαγωγικό τίτλο.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών.  Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων. Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι των παραπάνω πινάκων προσλαμβάνονται από νέους αντίστοιχους πίνακες, υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αναπληρωτές και συνταξιούχοι που δημιουργούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια. Οι Πίνακες αξιολόγησης ωρομισθίων εκπαιδευτών & αποκλειομένων, θα ανακοινωθούν στον πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας και στην Ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., www.dypa.gov.gr. Στ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Α) Με Απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας της Δ.ΥΠ.Α. συγκροτείται στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας τριμελής Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης, για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους, αποτελούμενη από:  Τον Διευθυντή του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, ως Πρόεδρο.  Εναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας της Δ.ΥΠ.Α., ως μέλος  Εναν (1) εκπαιδευτικό Εκπαιδευτικής Μονάδας της ΔΥΠΑ, ως μέλος 12 Η Επιτροπή αυτή:  Ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείει τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα δικαιολογητικά αυτά.  Ταξινομεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση και συντάσσει για κάθε ένα υποψήφιο Εκθεση Αξιολόγησης.  Μετά την βαθμολόγηση όλων των υποψήφιων συντάσσει Πίνακα Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης, με βάση το συνολικό αριθμό μορίων κάθε υποψηφίου. Στον Πίνακα Αξιολόγησης δεν περιλαμβάνονται υποψήφιοι για τους οποίους έχει κατατεθεί Εκθεση ακαταλληλότητας, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενη διδακτική απασχόληση του στη Δ.ΥΠ.Α..  Συντάσσει Πίνακα Αποκλειομένων από την διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υποψήφιο.  Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και στη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση. Οι περιπτώσεις τόσο αυτής της παραγράφου όσο και των αποκλειομένων από την διαδικασία επιλογής, επανεξετάζονται από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, στην οποία αποστέλλονται ολόκληροι οι φάκελοι των εν λόγω υποψηφίων ενώ παράλληλα σημειώνεται στους πίνακες που θα αναρτηθούν στην Εκπαιδευτική Μονάδα δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου από τους παραπάνω η ένδειξη «επανεξέταση». Ο υποψήφιος ενημερώνεται για τους λόγους της παραπομπής σε επανεξέταση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για να έχει τη δυνατότητα ένστασης όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Η επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων παραδίδει στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ3) τα στοιχεία όλων των υποψηφίων, τις εκθέσεις αξιολόγησης, τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα αποκλειομένων. Ο Διευθυντής του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την επιλογή Ωρομισθίων Εκπαιδευτών, αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Προσωρινών Πινάκων Αξιολογούμενων και Αποκλειομένων και ανακοίνωση για το δικαίωμα υποβολής ένστασης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών κατά των Πινάκων, σε προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 13 ανάρτησης τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: kek.larissa@dypa.gov.gr. Οι Προσωρινοί Πίνακες Αξιολογούμενων και Αποκλειομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., www.dypa.gov.gr. Οι ενστάσεις κατά των πινάκων αξιολόγησης από υποψηφίους εκπαιδευτές που πήραν μέρος στην επιλογή για να εξεταστούν πρέπει:  Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.  Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά. Β) Με Απόφαση της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. συγκροτείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας της Δ.ΥΠ.Α. τριμελής Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων αποτελούμενη από:  Τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας της Δ.ΥΠ.Α., ως Πρόεδρο.  Εναν (1) εκπρόσωπο της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α., ως μέλος.  Εναν (1) Διευθυντή Εκπαιδευτικής Μονάδας της Δ.ΥΠ.Α., ως μέλος. Η Επιτροπή αυτή:  Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέμπονται σε αυτή από τη πρωτοβάθμια επιτροπή. Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες. Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτών και τον Πίνακα Αποκλειομένων όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανεξέταση των ανωτέρω. Συντάσσει το σχετικό πρακτικό, τον Οριστικό Πίνακα Αξιολόγησης, σύμφωνα με την προκήρυξη και τον Οριστικό Πίνακα Αποκλειομένων. Για κάθε θέμα επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτών, που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων ενημερώνει τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ3) της Δ.ΥΠ.Α., αναφέροντας συγχρόνως πρότασή της και ενεργεί μετά από οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης. Το έργο των Επιτροπών λήγει μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών. Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της παραπάνω επιτροπής, παραδίδονται στον Διευθυντή του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας και αναρτώνται εντός δύο (2) ημερών στον πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας και στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.. Από τους πίνακες που θα συνταχθούν κατά κλάδο και ειδικότητα, θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις του απαραίτητου ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού με σειρά 14 προτεραιότητας βάσει των πινάκων αξιολόγησης, ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας για την υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν δημιουργηθούν κάποια από τα προκηρυσσόμενα τμήματα ή οι διαθέσιμες διδακτικές ώρες καλυφθούν από το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Δ.ΥΠ.Α., η Υπηρεσία δε θα προβεί σε πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων. Κατόπιν αυτού, ενδέχεται να μη γίνουν προσλήψεις σε κάποιους από τους προκηρυσσόμενους κλάδους. Με απόφαση του Υποδιοικητή της Δ.ΥΠ.Α., εγκρίνονται οι προσλήψεις των επιλεγέντων ωρομισθίων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.