Τελευταίες Ειδήσεις

ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα για προσλήψεις 16.500 ανέργων σε ΟΤΑ, Δημόσιο, ΝΠΔΔ & Αποκεντρωμένες Διοικήσεις


Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την τροποποίηση του προγράμματος της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία 16.500 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:


α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Δ/νσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης,


β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που ασκούν

τακτικά οικονομική δραστηριότητα».


Β. Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:


«α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Δ/νσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης,».


Γ. Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:


«α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Δ/νσεις των

φορέων Κεντρικής Διοίκησης,».


Δ. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 τροποποιούνται ως εξής:


«1. Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει

την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης. Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης.


2. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας».


View Fullscreen

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.