Τελευταίες Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

 


ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του έργου: ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. (Ε65 S3, 144+000-Α/Κ ΕΓΝΑΤΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΟ56 (Χ.Θ.149+523,91) – (Α/Κ ΟΞΥΝΕΙΑΣ Χ.Θ. 149+523) σε περιοχές ευθύνης της Δ.Α. Τρικάλων». Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ." και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. Β) Το υπ΄αριθμ. CC/C/CO/T311N/PRO34866/GM/ma από 21/07/2022 έγγραφο – αίτηση της Κοινοπραξίας «Αυτοκ/μος Κεντρικής Ελλάδας Ε65», μετά των συνημμένων επ΄ αυτού εγγράφων, ήτοι: α) CC2.D.IE.N12.TA.021617/31.05.2022 πιστοποιητικό έγκρισης μελέτης (ΠΕΜ) CC1025/31.05.2022 μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή της κάτω διάβασης ΚΟ56 (Χ.Θ. 149+523,91) – (Α.Κ. Οξύνειας Χ.Θ. 149+523 και β) ενός (1) σχεδίου – οριζοντιογραφίας. Γ) Την υπ΄αριθμ. 5605/22/1565352 από 28/07/2022 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί – προτείνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία περιοχής ευθύνης της όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες. Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση του κοινού – χρηστών οδικού δικτύου και στην ομαλή εκτέλεση - πρόοδο του έργου: : ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. (Ε-65 S3, 144+000-Α/Κ ΕΓΝΑΤΙΑ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΟ56 (Χ.Θ.149+523,91) – (Α/Κ ΟΞΥΝΕΙΑΣ Χ.Θ. 149+523) που βρίσκεται σε περιοχές ευθύνης της Δ.Α. Τρικάλων: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ά ρ θ ρ ο 1ο - Τη διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της Επαρχ. Οδού σύνδεσης της Τ.Κ. Οξύνειας Καλαμπάκας με το 37ο χλμ. της Ε.Ο. Τρικάλων – Μουργκανίου – Γρεβενών και συγκεκριμένα από το 0,200 km σημείο από την εν λόγω διασταύρωση και για μήκος 180μ. σε αμφότερες τις κατευθύνσεις, για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 29/07/2022 μέχρι και το Σάββατο 31/12/2022 καθόλο το 24ωρο. - Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω ήδη κατασκευασμένης προσωρινής Παρακαμπτήριας οδού επί της υφιστάμενης ΚΟ56. - Για τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να χρησιμοποιηθούν πινακίδες (πληροφοριακές, ρυθμιστικές και αναγγελίας κινδύνου), βέλη, προειδοποιητικοί (αναλάμποντες) φανοί κ.λπ., ενώ η εκτροπή - κυκλοφορία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με ρυθμιστικές πινακίδες, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στα σημεία από την ανάδοχο εταιρεία, η οποία είναι αρμόδια να λάβει και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης των εργασιών, ενώ της επισημάνθηκε επιπλέον ο κυκλοφοριακός εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. - Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν παράλληλα με τις λοιπές, εν ισχύ, Αποφάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Υπηρεσίας μας για περιοχές ευθύνης της Δ.Α. Τρικάλων. - Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ. - Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα. ΄Α ρ θ ρ ο 2ο - Η ισχύς της παρούσης απόφασης, στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει: • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, την τήρηση των υποχρεώσεων όπως αυτή προκύπτει από τις υποβληθείσες μελέτες, το εγκεκριμένο υπόδειγμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Σχεδίου Δράσεως και της Σύμβασης παραχώρησης, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. • Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης της προαναφερόμενης οδικής σήμανσης. • Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας αυτή θα αίρεται. ΄Α ρ θ ρ ο 3ο -Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα στις αρμόδιες (κατά τόπο και καθ΄ ύλην) Υφιστάμενες Υπηρεσίες μας, ενώ οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1) κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤ/ ΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ(Μέσω Α.Τ. Μετεώρων) 2) Α.Ε.Α./Κ.Τ./Δ.Τ.Α. 3) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΓΡΕΒΕΝΩΝ. 5) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. (Για εφαρμογή). 6) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α.Κ.Ε. Ε65 (Μέσω Α.Τ. Μετεώρων). 7) ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε-ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ. (Για δημοσίευση μέσω Α.Τ. Μετεώρων). 8) Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. (Μέσω Α.Τ. Μετεώρων). 10) ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. (Μέσω Α.Τ. Μετεώρων). 11) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Μέσω Α.Τ. Μετεώρων) 12) ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ R/T-44. 13) ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΠΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.