Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζουν ΔΣ και Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

 


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΙΔΑΔ/Φ69/175/οικ.15910/9-8-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6Α0)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 10η τακτική δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 23ην Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Έγκριση δέσμευσης του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ για την κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού των Ογκωδών Αποβλήτων μέσω της λειτουργίας του τεμαχιστή ογκωδών με τον οποίο προβλέπεται να εξοπλιστεί το Πράσινο Σημείο του Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρότασης του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Τσίκαρης

2.-Λήψη  απόφασης  για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ για το σχ. Έτος 2021-2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

3.-Αύξηση ωρών εργασίας υπαλλήλου Μουσικής Σχολής Δήμου Μετεώρων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ., σύμφωνα με τον Ν. 4368/2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

4.-Αίτηση Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας –Αναρρίχησης για τη συνδρομή του Δήμου μας στη  διοργάνωση της 32ης Πανελλήνιας Αναρριχητικής Συνάντησης.  

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λύπας

5.-Έκφραση απόψεων για τη βοσκή στο δάσος Οικισμού Αγ. Δημητρίου Κοινότητας Γάβρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

6.-Έκφραση απόψεων για τη βοσκή στο δάσος Κοινότητας Καστανιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

7.-Έκφραση απόψεων για τη βοσκή στο δάσος Ασπροκκλησιάς.

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

8.-Έκφραση απόψεων για την βοσκή στο Δημοτικό Δάσος της Κοινότητας Γάβρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

9.-Έκφραση απόψεων για τη βοσκή στο Δημοτικό Δάσος της Κοινότητας Κλεινού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

10.-Αίτηση Βλαχογιάννη Ευαγγελίας περί παραχώρησης έκτασης στην Κοινότητα Διάβας για εγκατάσταση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

11.-Αίτηση Χριστοδούλου Λάμπρου περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Οξύνειας για εγκατάσταση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

12.-Αίτηση 5ου Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς (έκτακτη κάρπωση στο δημοτικό δάσος Βλαχάβας).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης

13.-Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας της  πλατείας Αμαράντου (αρ. 202/2020 Α.Δ.Σ)

 Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Νικόλαος Φωλίνας

14.-Αίτηση Βασιλικής Μαυρομάτη περί ανακατασκευής της βρύσης «ΚΑΠΡΙΟΡ» στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής.

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

 15.-Αίτηση Σαμαρά Ευάγγελου  περί εκτέλεσης εργασιών σε μονοπάτι στην Κοινότητα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Μετεώρων.

16.-Αίτηση ΜΕΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ «Ο ΣΤΙΝΟΣ» περί παραχώρησης χρήσης του Δασονομείου της Κοινότητας Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Νικόλαος Φωλίνας

17.-Περί ονοματοθεσίας Ανωνύμου υπό κατασκευή Πάρκου Κοινότητας Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος  

18.-Αίτηση Ζαμπούρα Δημητρίου περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου στην κεντρική Πλατεία Κοινότητας Παναγίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

19.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

20.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας

21.-Γνωμοδότηση περί της  μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 760KW στο ρέμα Κρανιάς» στην Κ. Κρανιάς του Δήμου Μετεώρων.

 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

22.Έγκριση  επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στο Ο.Τ. 187 στην Κοινότητα Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων (Πάρκο).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

 

                                                              Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

 

 

 

 

                                                                       Νικόλαος Φωλίνας


πρόσκληση

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της  ΔΙΔΑΔ/Φ69/175/οικ.15910/9-8-21 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6Α0)

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 20η/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco webex, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις  23 Αυγούστου  2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.-Επικύρωση της υπ΄αρ. 449/2021 απόφασης  Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων αναφορικά με τον ορισμό Πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη αιρετού κατόπιν προσκλήσεως του Α.Τ. Μετεώρων για διερεύνηση Ν. 4039/2012.

2.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου προς υποστήριξη του Δήμου Μετεώρων ως προς την υπ’ αριθ. 165507/2021 αίτηση επαναπροσδιορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4745/2020, όπως ισχύει, η οποία έλαβε πράξη κατάθεσης υπ’ αριθ. 61/2021 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας).

3.-Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση μήνυσης για αδίκημα σε βάρος αιρετού και σύνταξη και κατάθεση αγωγής για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

4.-Αποδοχή ένταξης της πράξης «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Δήμου Μετεώρων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

5.-Αίτηση της εταιρείας ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ Ε.Π.Ε για  παράταση προθεσμίας του καθαρού χρόνου ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ’ αριθ. 10953/05-07-2021 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας & διαχείρισης Δικατεχόμενου Δάσους Αμαράντου, Κοινότητας Αμαράντου, περιόδου 2019-2028»

6.-Αίτηση Μουλά Γεωργίου περί παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ’ αριθ. 11820/13-7-2021 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης Διακατεχόμενου Δάσους Κλεινού, Κοινότητας Κλεινού, περίοδος 2019-2028».

7.-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Μετεώρων» και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και ενστάσεων.

8.-Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.817,89€ από ΥΠΕΣ για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε δικαιούχους του αρθρ. 56 του ν. 3518/2006.

9.-Ανάθεση εργασιών για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού  στην προέκταση επί της οδού Λήμνου στην περιοχή Κω/νου & Ελένης στη θέση «ΣΕΛΙΟΣ» στην Κ. Γάβρου του Δήμου Μετεώρων.

10.-Έγκριση  έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην προέκταση επί της οδού Λήμνου στην περιοχή Κω/νου & Ελένης στην Καλαμπάκα  και στη θέση «ΣΕΛΙΟΣ» στην Κ. Γάβρου του Δήμου Μετεώρων.

11.-Αίτηση Καλλιόγλου Κων/νου περί παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου της υπ.αριθμ.11219/7-7-2021 σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη προστασίας και διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Γάβρου περιόδου 2020-2029».

12.-Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου « Προμήθεια πέντε (5) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων».

13.-Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου « Αποπεράτωση Οδού Ι. Ζιώγα».

14.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων στο Δήμο Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022».

15.-Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και διαγραφής οφειλών.

16.-Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας 8 και 9 μηνών με κάλυψη της δαπάνης από την καταβολή  αντιτίμου.

17.-Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 2ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Κατασκευή Ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας».

18.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2021.

19.-Αποδοχή πίστωσης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΠΕΔ Θεσσαλίας με τον Δήμο μας.

20.-Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού SARS-COV-2.

21.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους  2021.

22.-Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού του πολιούχου της πόλης μας  Αγίου Βησσαρίωνα.

23.-Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση  πληγέντων συνδημοτών μας από φυσικές καταστροφές.

24.-Εξειδίκευση πίστωσης για συνδρομή του Δήμου μας στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές  (σχετ. το υπ΄αρ. 569/17-8-21 έγγραφο της ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ).

25.-Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου  μας στην  32η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας –Αναρρίχησης.

                                                                               

                                               O Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής                                                      

 

 

 

                                                 Θεόδωρος Γ. Αλέκος 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.