Τελευταίες Ειδήσεις

ΟΧΙ Σινάνη-Φροσυνάκη στις σπατάλες της ΔΕΥΑΜ


Από το Πρακτικό 15o/2020της τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασηςτου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΜετεώρωνΑριθ. Απόφασης 54/2020ΘΕΜΑ 2oΑνάθεση προμηθειών και υπηρεσιών».Στην Καλαμπάκα σήμερα την 11ητου μήνα Νοεμβρίου2020ημέρα Τετάρτη, στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης και ώρα 13:00 μ.μ., διενεργήθηκε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς τουΔιοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μετεώρων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2108/6.11.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1069/1980, την εγκύκλιο (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.60249/22.09.2020)και προς αποφυγή της μετάδοσης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19,για λήψη απόφασης στο παραπάνω θέμα της ημερησίας διάταξης.Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη διά περιφοράς συνεδρίασητα έντεκα(11)μέλη ήτοι:ΠΑΡΟΝΤΕΣΑΠΟΝΤΕΣ1. ΑΛΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ2. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ3. ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ4. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ5. ΜΠΑΝΤΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ6. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7.ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ8. ΧΟΛΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ10.ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ11.ΦΡΟΣΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της δια περιφοράς συνεδρίασης.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε στη συνεδρίασηδια περιφοράς η δημοτική υπάλληλος Παππά Σοφία.Ο Πρόεδρος ενημέρωσε όλα τα μέλη για το 2οθέμα της ημερήσιας διάταξης δια περιφοράς στέλνοντάς τους εισήγηση με κάθε πρόσφορο μέσο, η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με την περίπτ.στ της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80, όπωςαντικαταστάθηκε από τοάρθρο 3 του Ν.4483/17:Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες. Στην περίπτωση μη ύπαρξης τεχνικής υπηρεσίας στην επιχείρηση ή το Δήμο, μπορεί να αιτείται τη σύνταξη μελετών ή την εποπτεία σύνταξης αυτών ή την επίβλεψη εκτέλεσης των έργων από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, μέσα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.Επίσης σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από τοάρθρο 4 του Ν.4483/17:Ο Γενικός Διευθυντής αποφασίζει για την εκτέλεση προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Το χρηματικό αυτό όριο μπορεί να αυξομειώνεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης....»Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.2 του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν.4483/17:1.Τα έργα και οι προμήθειες για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης εκτελούνται από την επιχείρηση. Για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.2.Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της επιχείρησης διενεργείται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.Συνεπώς, για την σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών οι Δ.Ε.Υ.Α. εφαρμόζουν τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 47/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, έχουν προηγηθείοι απαραίτητες ενέργειεςσύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016καιπροκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ΔΕΥΑΜ, έχοντας υπόψη τη διάθεση πίστωσης των απαραίτητων Κ.Α., προτείνω να προβούμε στηναπευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ61.00.02Αμοιβές μηχανικών-τοπογράφων62.07.91.007Επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΤΥΜΦΑΙΩΝ62.07.92.001Επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί δικτύου αποχ/σης ακαθάρτων61.01.01.001Αμοιβές καταμετρητών υδρομέτρων Δ.Ε.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ61.01.01.003Αμοιβές καταμετρητών υδρομέτρων Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ62.07.94.003Επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ14.09.01Λοιπός εξοπλισμός 62.07.94.004Επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων Δ.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ62.07.94.002Επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ62.07.94.008Επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ62.07.90.005Επισκευές-συντηρήσεις εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δ.Ε. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ62.07.03.000Επισκευές συντηρήσεις μεταφορικών μέσων(ΕΙΧ), μηχανάκι62.07.91.002Επισκευές συντηρήσεις καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ62.07.03.001Επισκευές συντηρήσεις (ΦΙΧ)62.07.90.008Επισκευές-συντηρήσεις εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ62.07.94.007Επισκευές συντηρήσεις καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων Δ.Ε. ΤΥΜΦΑΙΩΝ62.07.90.006Επισκευές-συντηρήσεις εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δ.Ε. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ25.05.00.001Υλικά ύδρευσης Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ62.07.90.002Επισκευές-συντηρήσεις εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ64.08.01.001Υλικά καθαριότητας -απολυμαντικά16.17.01Λογισμικό κ.λπ. 62.07.02.000Επισκευές συντηρήσεις μηχανημάτων τεχν. εγκαταστάσεων62.07.90.007Επισκευές-συντηρήσεις εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δ.Ε. ΤΥΜΦΑΙΩΝ62.07.91.001Επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ62.07.95.001Επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων62.98.05.001Εργαστηριακοί έλεγχοι πόσιμου νερού

62.98.05.002Εργαστηριακοί έλεγχοι λυματολάσπης & λυμάτων25.11.01Χλώρια-πολυηλεκτρολύτες κ.λπ.25.05.00.003Υλικά ύδρευσης Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣΗ πλειοψηφία τωνσυμμετεχόντωνστη δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., αφού έλαβαν υπόψη, την εισήγηση του Προέδρου απάντησαν ότι συμφωνούν με την εισήγηση και ψηφίζουν θετικά. Δύο(2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Σινάνης Χρήστος και Φροσυνάκη Μαρίααπάντησαν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι δεν εγκρίνουν τηναπευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, επειδήγίνεται σπατάλη των χρημάτων των δημοτών σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο που βιώνει ο Δήμος μαςμας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και επίσης διότι ξοδεύονται χρήματα άσκοπα ενώ ακόμη οι δημότες μαςπίνουν νερό από το παλιό δίκτυο ύδρευσης.Ύστερα από την καταγραφή όλων των απαντήσεων των μελών το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ(9-2)1.Εγκρίνει και αναθέτει τις αμοιβές μηχανικών-τοπογράφωνστονπρομηθευτή ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ,με ΑΦΜ 111306581συνολικού ποσού πληρωμής 1.633,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.00.02.2.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές-συντηρήσεις -καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΤΥΜΦΑΙΩΝστον προμηθευτή ΦΟΡΤΟΥΝΗ ΧΡΗΣΤΟ, με ΑΦΜ 111323682 συνολικού ποσού πληρωμής 1.450,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.91.007.3.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές-συντηρήσεις -καθαρισμοί δικτύου αποχ/σης ακαθάρτωνστον προμηθευτήΜΑΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, με ΑΦΜ 029799695συνολικού ποσού πληρωμής 1.469,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.92.001.4.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές -συντηρήσεις -καθαρισμοί δικτύου αποχ/σης ακαθάρτωνστον προμηθευτήΑΔΑΜΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με ΑΦΜ 129715237 συνολικού ποσού πληρωμής 1.469,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.92.001.5.Εγκρίνει και αναθέτει τις αμοιβές καταμετρητών υδρομέτρων Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ στον προμηθευτήΝΤΙΝΟ ΠΕΡΙΚΛΗ, με ΑΦΜ 056729207 συνολικού ποσού πληρωμής 1.490,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.01.01.001.6.Εγκρίνει και αναθέτει τις αμοιβές καταμετρητών υδρομέτρων Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ στον προμηθευτήΡΙΖΟ ΧΡΗΣΤΟ, με ΑΦΜ 076428703 συνολικού ποσού πληρωμής 1.450,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.01.01.003.7.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί δεξαμενών -υδρομαστεύσεων Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣστον προμηθευτήΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ ΣΩΤΗΡΙΟ, με ΑΦΜ 129725151 συνολικού ποσού πληρωμής 1.450,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.94.003.8.Εγκρίνει και αναθέτει την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού στον προμηθευτήMICROSYSTEMS, με ΑΦΜ 095220786συνολικού ποσού πληρωμής 5.084,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 14.09.01.9.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥστον προμηθευτήΠΕΛΤΕΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, με ΑΦΜ 064265482 συνολικού ποσού πληρωμής 3.224,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.94.002.10.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥστον προμηθευτήΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, με ΑΦΜ 043786028συνολικού ποσού πληρωμής 3.968,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.94.002.11.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝστον προμηθευτήΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, με ΑΦΜ 024643012 συνολικού ποσού πληρωμής 3.732,40ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.94.008.12.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές -συντηρήσεις εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δ.Ε. ΚΛΕΙΝΟΒΟΥστον προμηθευτήΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, με ΑΦΜ 148466302 συνολικού ποσού πληρωμής 4.687,20ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.90.005.13.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές-συντηρήσεις εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δ.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ στον προμηθευτήΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ο.Ε., με ΑΦΜ 998613255συνολικού ποσού πληρωμής 5.000,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.90.004.14.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές-συντηρήσεις μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ), μηχανάκι στον προμηθευτήΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. & ΧΡ. Ο.Ε., με ΑΦΜ 099714600 συνολικού ποσού πληρωμής 62,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.03.000.15.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές -συντηρήσεις -καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥστον προμηθευτή ΒΟΥΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με ΑΦΜ 047682901 συνολικού ποσού πληρωμής 3.596,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.91.002.16.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές-συντηρήσεις (ΦΙΧ) στον προμηθευτήΛΙΑΣΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, με ΑΦΜ 063682199 συνολικού ποσού πληρωμής 1.052,52ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.03.001.17.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές-συντηρήσεις (ΦΙΧ) στον προμηθευτήΣΤΕΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, με ΑΦΜ 111322149 συνολικού ποσούπληρωμής 470,03ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.03.001.18.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές-συντηρήσεις (ΦΙΧ) στον προμηθευτήΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. & ΧΡ. Ο.Ε., με ΑΦΜ 099714600 συνολικού ποσού πληρωμής 117,80ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.03.001.19.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές -συντηρήσεις εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝστον προμηθευτήΑΔΑΜΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, με ΑΦΜ 047407208 συνολικού ποσού πληρωμής 3.000,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.90.008.20.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί δεξαμενών-υδρομαστεύσεων Δ.Ε. ΤΥΜΦΑΙΩΝστον προμηθευτήΓΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, με ΑΦΜ 106132256 συνολικού ποσού πληρωμής 3.000,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.94.007.21.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές -συντηρήσεις εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δ.Ε. ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥστον προμηθευτήΑΔΑΜΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, με ΑΦΜ 029799068 συνολικού ποσού πληρωμής 483,60 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.90.006.22.Εγκρίνει και αναθέτει την προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ στον προμηθευτήΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, με ΑΦΜ 026730361συνολικού ποσού πληρωμής 1.825,03ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.05.00.001.23.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές -συντηρήσεις εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥστον προμηθευτήΜΠΕΛΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με ΑΦΜ111324826 συνολικού ποσού πληρωμής 1.612,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.90.002.24.Εγκρίνει και αναθέτει την προμήθεια υλικών καθαριότητας-απολυμαντικών στον προμηθευτήΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, με ΑΦΜ 111309048συνολικού ποσού πληρωμής 591,23ευρώ, ηοποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.08.01.001.25.Εγκρίνει και αναθέτει το λογισμικό κ.λπ. στον προμηθευτήMICROSYSTEMS, με ΑΦΜ 095220786συνολικού ποσού πληρωμής 500,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 16.17.01.26.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευέςσυντηρήσεις μηχανημάτων τεχν. εγκαταστάσεωνστον προμηθευτήΝΙΑΒΗ ΛΕΩΝΙΔΑ, με ΑΦΜ 062923463 συνολικού ποσού πληρωμής 1.860,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.02.000.27.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευέςσυντηρήσεις μηχανημάτων τεχν. εγκαταστάσεωνστον προμηθευτήΗΛΙΑ ΠΑΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., με ΑΦΜ 081875337 συνολικού ποσού πληρωμής 1.054,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.02.000.28.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές -συντηρήσεις εγκαταστάσεων αντλιοστασίων Δ.Ε. ΤΥΜΦΑΙΩΝ στον προμηθευτήΑ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ & ΣΙΑ Ο.Ε., με ΑΦΜ 082627991 συνολικού ποσού πληρωμής 2.095,60 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.90.007.29.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές συντηρήσεις -καθαρισμοί δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ στον προμηθευτή ΤΖΙΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με ΑΦΜ 111336769 συνολικού ποσού πληρωμής 582,80ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.91.001.30.Εγκρίνει και αναθέτει τις επισκευές -συντηρήσεις -καθαρισμοί εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στον προμηθευτή ΤΖΙΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, με ΑΦΜ 111336769 συνολικού ποσού πληρωμής 868,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07.95.001.31.Εγκρίνει και αναθέτει τους εργαστηριακούς ελέγχους πόσιμου νερούστον προμηθευτή ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε. , με ΑΦΜ 094449675 συνολικού ποσού πληρωμής 4.813,68ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.98.05.001.32.Εγκρίνει καιαναθέτει τους εργαστηριακούς ελέγχους λυματολάσπης & λυμάτωνστον προμηθευτή ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε. , με ΑΦΜ 094449675 συνολικού ποσού πληρωμής 334,80ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.98.05.002.33.Εγκρίνει και αναθέτει την προμήθεια χλωρίων-πολυηλεκτρολυτών κ.λπ. στον προμηθευτήΤΕΧΝΕ Α.Ε., με ΑΦΜ 998770469συνολικού ποσού πληρωμής 2.650,50ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.11.01.34.Εγκρίνει και αναθέτει την προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ στον προμηθευτήΔΕΛΗΔΗΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ, με ΑΦΜ 140135579συνολικού ποσού πληρωμής 7.900,00ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.05.00.003.Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2020Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ1.Καρακώστας Κωνσταντίνος2.Τσίκαρης Βασίλειος3.Αρσενίου Γεώργιος4.Μπαντανίκας Νικόλαος5.Θεοχάρης Στέφανος6.Βλαχογιάννης Νικόλαος7.Χολέβας Ιωάννης8.Βασιλόπουλος Θεόδωρος9.Σινάνης Χρήστος10.Φροσυνάκη Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.