Τελευταίες Ειδήσεις

Αναστολή λειτουργίας της Γ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας

 


«Αναστολή λειτουργίας της Γ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας  Τρικάλων, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19». Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις των περ. στ΄ της παρ. 2 και περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου, της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/25-02-2020). 3. Το με αριθμ. πρωτ. 120125/ΓΔ4/12-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα: «Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19». 4. Το άρθρο 43, παρ. 1 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-09-2020) για την απόφαση προσωρινής αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών και για τη διάρκεια αυτής. 5. Την υπ’ αριθμ. Ε.Π.981/12-11-2020 Γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για αναστολή λειτουργίας της Γ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας Τρικάλων, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε την αναστολή λειτουργίας της Γ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας Τρικάλων, με κωδικό 9450130, για 14 ημέρες, από 7-11-2020 έως και 20-11-2020 και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κοιν.: 1. Υ.ΠΑΙ.Θ. Δ/νση Σπουδών 2. Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας 3. ΕΟΔΥ 4. 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας Τρικάλων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.