Τελευταίες Ειδήσεις

«Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε οδούς του Δήμου Μετεώρων»


 «Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε οδούς του Δήμου Μετεώρων». Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ." και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. Β) Την 07/06/2024 αίτηση της κας. ΜΗΤΣΙΑΔΗ Σταυρούλας μετά των συνημμένων εγγράφων Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/24/1186357 από 08/06/2024, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών σε οδούς του Δήμου Μετεώρων: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ά ρ θ ρ ο 1ο 1.- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες φορτοεκφόρτωσης οικοδομικών υλικών σε παρακείμενη οικοδομή επί της οδού Μασούτα, της πόλεως της Καλαμπάκας και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Τρικάλων και Χατζηπέτρου, κατά την Δευτέρα 10/06/2024 και από ώρα 07:30΄ έως 09:30΄. 2.- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού. 3.- Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες και σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου, ρύθμιση κυκλοφορίας, εξυπηρέτησης ατόμων Μ.Ε.Α κ.λπ. 4.- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα. Ά ρ θ ρ ο 2ο Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει: • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. Ά ρ θ ρ ο 3ο - Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ά ρ θ ρ ο 4ο - Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.- ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ . 2) κα. ΜΗΤΣΙΑΔΗ Σταυρούλα 3) ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Μέσω Α.Τ Μετεώρων) 4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5) ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε. 6) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 7) Ε.Κ.Α.Β – Γ.Ν ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8) Π.Υ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 9) Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 10) ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T-44. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δημήτριος ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.