Τελευταίες Ειδήσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε-65. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ».


 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1. Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ." και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. Β) Υπ' αριθμ. CC/X/CO/T309N/PRO40127/GM/gk από 07-03-2024 έγγραφο κοινοπραξίας "Αυτοκ/μος Κεντρικής Ελλάδας Ε65". Γ) Το υπ’ αριθμ. CC1102 από 22/2/2024 Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελέτης από Ανεξάρτητο Μηχανικό. Δ) Την υπ’ αριθμ. 4/2023 από 18/3/2023 οίκοθεν Απόφαση. Ε) Την υπ’ αριθμ. 5605/24/504814 από 08/03/2024 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με την οποία συνηγορεί στις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων απαραίτητων μέτρων οδικής ασφάλειας από τους εμπλεκόμενους – εκτελούντες το έργο (τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης έγκαιρης προειδοποίησης, άριστη λειτουργική κατάσταση υλικών σήμανσης, τοποθέτηση συνεργείου προς ενημέρωση οδηγών). Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2. Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση των χρηστών των οδών και την ομαλή εκτέλεση – πρόοδο των εν θέματι εργασιών σε περιοχή εδαφικής μας αρμοδιότητας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ά ρ θ ρ ο 1ο 1. Την παράταση ισχύος της ανωτέρω Δ) σχετικής Απόφασης και των επ’ αυτής αναγραφόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μικρής κλίμακας με την προσωρινή λειτουργία της Κάτω Διάβασης ΚΟ40D στη Χ.Θ. 124+288,63 και τη βραχεία εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω των ήδη κατασκευασμένων οδών ΚΟ40D & SLR_1245. 2. Οι επιβαλλόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια από 20/03/2024 έως 19/09/2024 καθ’ όλο το 24ωρο. Ειδικότερα, θα ισχύουν οι κατωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 3. Α) Διακοπή της κυκλοφορίας επί της Επ.οδού σύνδεσης της Τ.Κ Περιστέρας με το 11ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας (κόμβος Βασιλικής) και συγκεκριμένα από τη χ/θ 0,600 km από τη διασταύρωση της Ε.Ο., για απόσταση 50 μέτρων (ευθεία μετά τη διάβαση Ο.Σ.Ε.), σ’ αμφότερες κατευθύνσεις. Β) Διακοπή της κυκλοφορίας επί της Επ.οδού σύνδεσης της Τ.Κ Περιστέρας με το 11ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Καλαμπάκας (κόμβος Βασιλικής) και συγκεκριμένα από τη χ/θ 0,600 km από τη διασταύρωση της Ε.Ο., για απόσταση 190 μέτρων (δεξιά μετά τη διάβαση Ο.Σ.Ε.), σ’ αμφότερες κατευθύνσεις. Γ) Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω των ήδη κατασκευασμένων προσωρινών Παρακαμπτήριων οδών ΚΟ40D και SLR_1245. ΄Α ρ θ ρ ο 2ο - Η εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών οφείλει: Α) Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Β) Να ενεργεί ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών. Γ) Σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, εκ των προτέρων, να συμφωνήσει και να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα (και προκαταρκτικά) μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών. Προς τούτο δέον όπως προ κάθε σημείου έναρξης εργασιών, να μεριμνήσει για την τοποθέτηση υπαλλήλου, ο οποίος θα προειδοποιεί καταλλήλως τους χρήστες των οδών για τα τελούμενα έργα επί αυτών. ΄Α ρ θ ρ ο 3ο - Η ισχύς της παρούσης απόφασης, στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει: • Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από το Διοικητή του Α.Τ. Μετεώρων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, την τήρηση των υποχρεώσεων όπως αυτή προκύπτει από τις υποβληθείσες μελέτες και το εγκεκριμένο υπόδειγμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Σχεδίου Δράσεως και της Σύμβασης παραχώρησης, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. • Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης της προαναφερόμενης οδικής σήμανσης. • Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας αυτή, αίρεται. ΄Α ρ θ ρ ο 4ο - Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1) κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤ/ ΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 2) ΓΕ.Π.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. 4) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε-65). 5) ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε. 6) Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 7) ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. 8) ΑΣΤΙΚΟ - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 9) Ε.Κ.Α.Β. 10) Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. 11) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΞ/ΚΩΝ Δ.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12) ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ R/T-44. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 Δημήτριος ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.