Τελευταίες Ειδήσεις

Χρηματοδοτικά εργαλεία Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας


Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, πιστή στην στρατηγικής της ενίσχυσης των ΜμΕ επιχειρήσεων και διευρύνοντας την στενή συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συμμετέχει στο  νέο Ταμείο Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων «Business Growth Fund».  

Το  νέο  Ταμείο  είναι   πρόγραμμα  συγχρηματοδότησης ,  το  οποίο  δημιουργήθηκε  από  την Ελληνική  Αναπτυξιακή  Τράπεζα με πόρους που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο , μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ποσοστό 40 % και από την σύμπραξη της Τράπεζας Θεσσαλίας με συμμετοχή σε ποσοστό 60 %.

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους με στόχο να καλύψουν λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες. Δημιουργήθηκαν τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans),   Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans) και Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-financing Loans), με τα εξής χαρακτηριστικά :   

 

 

Τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν ευνοϊκούς όρους, όπως :

 

Αξίζει να αναφερθεί  ότι ο προϋπολογισμός των ΔΑΝΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ εξαντλήθηκε από την 1η ημέρα που ήταν διαθέσιμη η πλατφόρμα υπαγωγής των αιτήσεων. Στο σημείο αυτό θα τονίσουμε ένα από τα σημεία διαφοροποίησης της Τράπεζας Θεσσαλίας έναντι του ανταγωνισμού , που με συστηματική  και οργανωμένη προσπάθεια ,  είχε ως αποτέλεσμα το κλείδωμα των αιτηθέντων χρηματοδοτήσεων για τους πελάτες της από τον περιορισμένο προϋπολογισμό του προγράμματος. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με τα υψηλότερα  ποσοστά εγκρίσεων σε επίπεδο Θεσσαλίας, περιφέρεια στο σύνολο της οποίας δραστηριοποιείται η Τράπεζα Θεσσαλίας με λειτουργία τραπεζικών επιχειρηματικών καταστημάτων, εξυπηρετώντας την πλειονότητα του επιχειρηματικού πελατολογίου της.  

 

Επίσης η τράπεζα θα συμμετάσχει στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI) που έχει ως στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης σε δανεισμό των νεοσύστατων και των υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων των οποίων  το επιχειρηματικό σχέδιο έχει υπαχθεί στο καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.  

Το Ταμείο εγγυάται το 80% των δανείων παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στην τράπεζα να δίδει ευνοϊκότερους όρους στις δανειοδοτήσεις,  όπως μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με αυτό που θα δίνονταν χωρίς την εγγύηση του Ταμείου και λήψη μειωμένων εξασφαλίσεων, παρέχοντας την δυνατότητα πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα σε περισσότερες επιχειρήσεις , καθώς και να απολαύσουν τις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, με  ποσοστό  συμμετοχής  κεφαλαίου  για  τον  επιχειρηματία  στο σύνολο  της  επένδυσης 25 % .

 

 

Παράλληλα, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή της Θεσσαλίας, στηρίζει ενεργά τις τοπικές επιχειρήσεις παρέχοντας ευρεία γκάμα τραπεζικών δανειακών προϊόντων που καλύπτουν επενδυτικές μακροπρόθεσμες ανάγκες, χρηματοδοτήσεις μικροπιστώσεων με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ,  καθώς και κεφαλαίου κίνησης. 

Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει χρηματοδοτικά προϊόντα για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και την προεξόφληση της επιχορήγησης ή  την έκδοση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής για τα σχέδια βελτίωσης 2023. Επίσης, ανάλογη στήριξη προτίθεται να παράσχει και στα προγράμματα «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» και «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς Τομέα».    

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Θεσσαλίας από το 2020 παρέχει χρηματοδοτήσεις μέσω του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (δράσεις 4.1.4 και 4.2.4.), λαμβάνοντας εγγυοδοσία για το 80% των χορηγηθέντων  δανείων.   Παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά :

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας  συμμετέχει με ιδιαίτερη επιτυχία στο ΤΑΜΕΙΟ  ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναγνωρίζοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων αποτελούν έναν από τους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας, με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, συνεπώς και θα  πρέπει να ενισχυθούν.

Πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο με ευνοϊκούς όρους και χαρακτηριστικά  και με στόχο να συμβάλει έμπρακτα στην ενίσχυση των αγροτών-επιχειρηματιών καλύπτοντας δαπάνες παγίων και εγκαταστάσεων , εξοπλισμού και γεωργικών μηχανημάτων καθώς και  αγορά ζωϊκού κεφαλαίου για τις κτηνοτροφικές μονάδες.  

Το  νέο Πρόγραμμα του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι αφορούν : 

 

Ø  100% επιδότηση επιτοκίου  για τα δύο πρώτα έτη του δανείου

Ø  μειωμένο επιτόκιο κατά 50% , για τα επόμενα 3 έτη και μέχρι την λήξη του δανείου, λόγω της άτοκης συνεισφοράς του Ταμείου

Ø  δυνατότητα επιχορήγησης μέχρι του ποσού των €300 για την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης – mentoring

Ø  χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

 

Συνεπώς ο αγρότης επιχειρηματίας εφόσον δανεισθεί από το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και εξοφλήσει το δάνειο του σε 2 έτη, δεν θα καταβάλει καθόλου επιτόκιο. 

 

Χρηματοδοτούνται δαπάνες που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης και ενδεικτικά  δύναται να αφορούν:

• Αγορά ή μίσθωση κτιρίων και εξοπλισμού.

• Γενικές δαπάνες που συνδέονται με την επένδυση όπως αμοιβές αρχιτέκτονα,

μηχανικού, συμβούλου ( πχ. συμβούλου που θα καταρτίσει το επιχειρηματικό σχέδιο business plan)

• Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, μηχανημάτων και συσκευών.

• ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται επί των επιλέξιμων δαπανών.

• Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της

επένδυσης.

• Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης (ως μέρος της επένδυσης)

• Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, παραγωγής κρέατος ή σφαγείων πουλερικών

(υπό προϋποθέσεις).

• Ζωντανά ζώα, μονοετή φυτά και η φύτευσή τους

 

Διευκρινίζεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι απλό , κατανοητό και σύντομο και δεν αποτελεί χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία.

Αξίζει να σημειωθεί η αυξημένη αναγνωρισιμότητα και αποδοχή της Τράπεζας Θεσσαλίας στον ευρύτερο αγροτικό και αγροδιατροφικό τομέα, καθώς μέχρι σήμερα κατατάσσεται στη 2η θέση σε πανελλαδικό επίπεδο, έστω και να δραστηριοποιείται σε επίπεδο περιφέρειας Θεσσαλίας, στις υποβολές αιτήσεων δανείων MicroAgri καθώς και υψηλού ποσοστού εγκρίσεων.     

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.