Τελευταίες Ειδήσεις

"Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)

 


"Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) προκειμένου εκτελεστούν εργασίες κατασκευής της οδού ΚΟ42 (Χ/Θ 129+906,87)". Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ." και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. Β) Την με αρ. πρωτ. CC/C/CO/T309N/PRO37792/GM/kp από 14-06-2022 αίτηση της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65» Γ) Την υπ’ αριθμ. CC/C/EN/T309N/SR/0200/000/TRA/TA5/RP.309.02.01/B και αρ. πρωτ. CC1128/ 18.05.2023 Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή της οδού ΚΟ42 (Χ.Θ. 129+906,87)/ Τεχνική Έκθεση. Δ) Το με αρ. πρωτ. CC2.D.IE.091.TA.024201/19.05.2023 έγγραφο του Ανεξάρτητου Μηχανικού στη Σύμβαση Παραχώρησης Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) «AECOM Infrastructure & Environment UK LTD – ΟΜΕΚ Α.Ε.», με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. CC1128/18.05.2023 Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελέτης ( Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή της οδού ΚΟ42 (Χ.Θ. 129+906,87)/ Τεχνική Έκθεση.) Ε) Την υπ’ αριθμ. 5605/23/1196828 από 15/06/2023, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες. ΣΤ) Την υπ’ αριθμ. 5602/23/1198445 από 15/06/2023, εισηγητική αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες. Ζ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών κατασκευής της οδού ΚΟ42 (Χ.Θ. 129+906,87) του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) σε περιοχή εδαφικής μας αρμοδιότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ά ρ θ ρ ο 1ο Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Επ.Ο. σύνδεσης της Σαρακήνας με το 17,6 χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων Καλαμπάκας και συγκεκριμένα από το 0,950 km από την διασταύρωση της Ε.Ο. και για 170 μέτρα σε αμφότερες κατευθύνσεις, από την 16/06/2023 έως την 15/12/2023, καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο των ημερών αυτών. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω ήδη κατασκευασμένης προσωρινής παρακαμπτήριας οδού επί της υφιστάμενης ΚΟ42. ΄ Α ρ θ ρ ο 2ο - Η εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, οφείλει: Α) Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Β) Να ενεργεί ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών. Γ) Σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων εκ των προτέρων, να συμφωνήσει και να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα (και προκαταρκτικά) μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών. Προς τούτο δέον όπως προ κάθε σημείου έναρξης εργασιών, να μεριμνήσει για την τοποθέτηση υπαλλήλου, ο οποίος θα προειδοποιεί καταλλήλως τους χρήστες των οδών για τα τελούμενα έργα επί αυτών. ΄ Α ρ θ ρ ο 3ο - Η ισχύς της παρούσης απόφασης, στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει: • Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Α.Τ. Μετεώρων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, την τήρηση των υποχρεώσεων όπως αυτή προκύπτει από τις υποβληθείσες μελέτες, το εγκεκριμένο υπόδειγμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Σχεδίου Δράσεως και της Σύμβασης παραχώρησης, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. • Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης της προαναφερόμενης οδικής σήμανσης. • Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας αυτή, αίρεται. ΄Α ρ θ ρ ο 4ο - Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1)κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤ/ ΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2)ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3) ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 4) Α.Τ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 5) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.& ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε-65) 6) ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟΜ.Μ.Ε 7) Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8) ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 9) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10) Ε.Κ.Α.Β. – Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 11) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΞ/ΚΩΝ Δ.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12) ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ R/T-44. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δημήτριος ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.