Τελευταίες Ειδήσεις

Ε-65-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αγιόφθλλο-Καρπερό

 


Απόφαση έκδοσης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή της κάτω διάβασης ΚΟ67 (Χ.Θ. 160+983.36) (Α.Κ. ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ- ΚΑΡΠΕΡΟΥ)" Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: (α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ." και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014 (β) Την με αρ. πρωτ. CC/C/CO/T311N/PRO37678/GM/ma από 06/06/2023 αίτηση της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65» (γ) Την υπ’ αριθμ. CC/C/EN/T311Ν/IJ/0200/000/TRA/TA5/RP.018.SY.01/A και αρ. πρωτ. CC1065/ 19.10.2022 Οριστική Μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή της κάτω διάβασης ΚΟ67 (Χ.Θ. 160+983.36) (Α.Κ. ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ – ΚΑΡΠΕΡΟΥ Χ.Θ. 160+983) / Τεχνική Έκθεση. (δ) Το με αρ. πρωτ. CC2.D.IE.N14.TA.022635/19.10.2022 έγγραφο του Ανεξάρτητου Μηχανικού στη Σύμβαση Παραχώρησης Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) «AECOM Infrastructure & Environment UK LTD – ΟΜΕΚ Α.Ε.», με το οποίο διαβιβάστηκε - 2 - το υπ’ αριθμ. CC1065/19.10.2022 Πιστοποιητικό Έγκρισης Μελέτης (Οριστική Μελέτη Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την κατασκευή της Κάτω Διάβασης ΚΟ67 (Χ.Θ. 160+983.36) (Α.Κ. ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ – ΚΑΡΠΕΡΟΥ Χ.Θ. 160+983). (ε) Την υπ’ αριθμ. 5602/23/1171296 από 12/06/2023 εισηγητική αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων με την οποία συνηγορεί στις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία περιοχής ευθύνης του στα οποία θα λάβουν χώρα οι εργασίες. (στ) Την υπ’ αριθμ. 5605/23/1173760 από 12/06/2023 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με την οποία συνηγορεί στις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία περιοχής ευθύνης του στα οποία θα λάβουν χώρα οι εργασίες. 2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση των χρηστών της οδού και στην ομαλή εκτέλεση – πρόοδο των εν θέματι εργασιών σε περιοχή εδαφικής μας αρμοδιότητας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ά ρ θ ρ ο 1 ο - Την εφαρμογή των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 15/06/2023 έως 15/06/2024 καθ’ όλο το 24ώρο:  Κατά μήκος της Εθνικής Οδού Καλαμπάκας - Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της κατασκευής προσωρινής παρακαμπτήριας οδού, στον Α/Κ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ- ΚΑΡΠΕΡΟΥ (Χ.Θ. 160+983) και θα τοποθετηθούν πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, ως αναλύονται κατωτέρω: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Υ Φ Ι Σ Τ A Μ Ε Ν Η KΟ 67: i) Σ’ αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας των οχημάτων, στις ζώνες προειδοποίησης, χρησιμοποιούνται αρχικά πινακίδες αναγγελίας έργων (Κ-20 και Πρ-1) κι εν συνεχεία πινακίδες επιβολής ανώτατου ορίου ταχύτητας (Ρ-32) και πινακίδες απαγόρευσης προσπέρασης (Ρ-30). Επιπλέον για την αναγγελία της εκτροπής της κυκλοφορίας θα τοποθετηθούν πινακίδες Π-66.12 και Π-66.22 σε κατάλληλες θέσεις. ii) Ακολούθως, η ρύθμιση της κυκλοφορίας εντός της Παρακαμπτήριας Οδού ΚΟ67 γίνεται με την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-30 και Ρ-32 σε κατάλληλες θέσεις, ενώ για την καθοδήγηση της κυκλοφορίας προβλέπεται η συστηματική τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης Π-78 με τις αντίστοιχες Ρ-52α και την χρήση αναλάμποντων φανών επισήμανσης κινδύνου, σε κατάλληλες θέσεις. - 3 - iii) Στην περιοχή διέλευσης της Παρακαμπτήριας Οδού ΚΟ67 από την Ζώνη Κατάληψης του Αυτ/μου Ε65 προβλέπεται η διαμόρφωση προσωρινής σύνδεσης των εργοταξιακών χώρων του Ε65, όπου για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων από την Παρακαμπτήριο Οδό ΚΟ67 θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-2, Π-ΕΙΣΟΔΟΣ και Π-ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με τους αντίστοιχους φανούς επισήμανσης κινδύνου. iv) Τέλος, μετά το πέρας της Παρακαμπτήριος Οδού ΚΟ67, η κυκλοφορία αποκαθίσταται με την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-36. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ: Θα εφαρμοστεί διαγράμμιση της οδού, γενικά κίτρινου χρώματος, με εν ψυχρώ εφαρμοζόμενο υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, διαστάσεων : • Γραμμή οριοθέτησης πλάτους οδοστρώματος: Συνεχής γραμμή πάχους 0.12μ. • Συνεχής στενή γραμμή οριοθέτησης λωρίδων κυκλοφορίας, πάχος 0.12μ. • Γραμμή καθοδήγησης: Διακεκομμένη γραμμή: 1.50μ./1.50μ. (γραμμή/κενό) & πάχους 0.12μ. •Διακεκομμένη γραμμή οριοθέτησης πλάτους οδοστρώματος: 1,50μ./1,50μ. (γραμμή/κενό) & πάχους 0.12μ. ΄ Α ρ θ ρ ο 2 ο - Η εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, οφείλει: Α) Σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Β) Να ενεργεί ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών. Γ) Σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, εκ των προτέρων, να συμφωνήσει και να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα (και προκαταρκτικά) μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών. Προς τούτο δέον όπως προ κάθε σημείου έναρξης εργασιών, να μεριμνήσει για την τοποθέτηση υπαλλήλου, ο οποίος θα προειδοποιεί καταλλήλως τους χρήστες των οδών για τα τελούμενα έργα επί αυτών. - 4 - ΄Α ρ θ ρ ο 3 ο - Η ισχύς της παρούσης απόφασης, στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει: • Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, την τήρηση των υποχρεώσεων όπως αυτή προκύπτει από τις υποβληθείσες μελέτες, το εγκεκριμένο υπόδειγμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Σχεδίου Δράσεως και της Σύμβασης παραχώρησης, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. • Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης της προαναφερόμενης οδικής σήμανσης. • Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας αυτή, αίρεται. ΄ Α ρ θ ρ ο 4 ο - Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε - αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1)κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤ/ ΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2)ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3)Δ.Α ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4)ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 5)Α.Τ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 6)ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε-65) 7)ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε 8)Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9)ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 10)ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11)Ε.Κ.Α.Β. – Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 12) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΞ/ΚΩΝ Δ.Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13) ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ R/T-44. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δημήτριος ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ Αστυνομικός Διευθυντής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.