Τελευταίες Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το κυνήγι Θησαυρού στην Καλαμπάκα


"Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 11ου Κυνηγιού Θησαυρού και 9ου

Παιδικού σε οδούς του Δήμου Μετεώρων στην πόλη της Καλαμπάκας. Κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", ως

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99

"Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ." και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του

Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48

παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 21/02/2023 έγγραφη αίτηση της Προέδρου του Θεατρικού Εργαστηρίου «Επί

Σταγών».

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/23/373209 από 22/02/2023 εισηγητική αναφορά του

Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με την οποία συνηγορεί στις αιτούμενες κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εκδηλώσεις και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση

του κοινού – συμμετεχόντων και στην ομαλή διεξαγωγή των εν θέματι εκδηλώσεων σε οδούς

του Δήμου Μετεώρων στην πόλη της Καλαμπάκας:


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο


Προκειμένου πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι προγραμματισθείσες ψυχαγωγικές

εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 11ου Κυνηγιού Θησαυρού και 9ου Παιδικού σε οδούς του

Δήμου Μετεώρων στην πόλη της Καλαμπάκας, την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας

των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:

Α. Κατά τις ώρες 16.30 ́ - 22.00 ́ του Σαββάτου 25/02/2023:

i. Στην οδό Ευθ. Βλαχάβα, από την συμβολή αυτής με την οδό Τρικάλων (ύψος Δημαρχείου

Καλαμπάκας) έως την συμβολή της με την οδό Παπαφιλίππου (ύψος Ειρηνοδικείου

Καλαμπάκας).

ii. Στην οδό Λιαπίδη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται από το ύψος

της διασταύρωσης αυτής με την οδό Ράμμου έως την διασταύρωσή της με την οδό Ευθ.

Βλαχάβα.

Β. Κατά τις ώρες 14.30 ́ - 16.30 ́ του Σαββάτου 25/02/2023:

Στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται από το ύψος

της διασταύρωσής της με την οδό Ομογ. Αμερικής έως την διασταύρωσή της με την οδό

Σιδηροδρόμου.

- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις

υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα

και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους των διοργανωτών.

- Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών των εκδηλώσεων, σε συνεννόηση με το

Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες

σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο

διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο

χρονικό διάστημα.


Ά ρ θ ρ ο 2ο


Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,

αρχίζει:

• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού

Τμήματος Μετεώρων και των διοργανωτών των εκδηλώσεων, για την ορθότητα της

τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα

λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.


Ά ρ θ ρ ο 3ο


- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον

Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.


Ά ρ θ ρ ο 4ο


- Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ.

2)ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ»

3)ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ.

4)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

5)ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε.

6)ΑΣΤΙΚΟ – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

7)Ε.Κ.Α.Β – Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

8)Π.Υ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. – Π.Υ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.

9) ΠΑΡ ́ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T-44.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: «Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 11ου Κυνηγιού Θησαυρού και 9ου Παιδικού σε οδούς του Δήμου Μετεώρων στην πόλη της Καλαμπάκας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις». Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.", ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ." και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. Β) Την από 21/02/2023 έγγραφη αίτηση της Προέδρου του Θεατρικού Εργαστηρίου «Επί Σταγών». Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/23/373209 από 22/02/2023 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με την οποία συνηγορεί στις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εκδηλώσεις και Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού – συμμετεχόντων και στην ομαλή διεξαγωγή των εν θέματι εκδηλώσεων σε οδούς του Δήμου Μετεώρων στην πόλη της Καλαμπάκας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ά ρ θ ρ ο 1ο Προκειμένου πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα οι προγραμματισθείσες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 11ου Κυνηγιού Θησαυρού και 9ου Παιδικού σε οδούς του Δήμου Μετεώρων στην πόλη της Καλαμπάκας, την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς: Α. Κατά τις ώρες 16.30΄ - 22.00΄ του Σαββάτου 25/02/2023: i. Στην οδό Ευθ. Βλαχάβα, από την συμβολή αυτής με την οδό Τρικάλων (ύψος Δημαρχείου Καλαμπάκας) έως την συμβολή της με την οδό Παπαφιλίππου (ύψος Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας). ii. Στην οδό Λιαπίδη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται από το ύψος της διασταύρωσης αυτής με την οδό Ράμμου έως την διασταύρωσή της με την οδό Ευθ. Βλαχάβα. Β. Κατά τις ώρες 14.30΄ - 16.30΄ του Σαββάτου 25/02/2023: Στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται από το ύψος της διασταύρωσής της με την οδό Ομογ. Αμερικής έως την διασταύρωσή της με την οδό Σιδηροδρόμου. - Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους των διοργανωτών. - Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών των εκδηλώσεων, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ. - Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα. Ά ρ θ ρ ο 2ο Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει: • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων και των διοργανωτών των εκδηλώσεων, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. Ά ρ θ ρ ο 3ο - Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ά ρ θ ρ ο 4ο - Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.- 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. 2)ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ» 3)ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. 4)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 5)ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε. 6)ΑΣΤΙΚΟ – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 7)Ε.Κ.Α.Β – Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 8)Π.Υ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. – Π.Υ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. 9) ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T-44. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δημήτριος ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.