Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Μετεώρων


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),
και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 19η/2022  δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω “Cisco Webex”, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 15 Νοεμβρίου  2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα  18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

 

1.    Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων του Δήμου Μετεώρων».

2.    Έγκριση των όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού αγρού 16,4 στρεμμάτων στη θέση  «ΤΖΙΩΡΤΣΕΣ» του οικισμού ΣΤΑΓΙΑΔΕΣ της Κ. Αγναντιάς του Δήμου Μετεώρων.

3.    Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση συνδημότη μας που επλήγη από πλημμύρες.

4.    Έγκριση πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής Απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικής».

5.    Έγκριση πρακτικού ΙΙ Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής Απόδοσης του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας».

6.    Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»

7.    Έγκριση  των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, για την επιλογή αναδόχου του έργου µε τίτλο: «Διευθέτηση κοίτης χειμάρρου Τζουρτζιώτικου Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής Δήμου Μετεώρων», προϋπολογισµού 1.256.635,08 ευρώ πλέον ΦΠΑ με χρηµατοδότηση  από το Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

8.    Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων.

9.    Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. 10/2022 και υπ’ αριθ. κατάθ. προσδιορισμού ΕΦ51/2022 έφεσης του Δήμου Μετεώρων κατά της εφεσίβλητης Γ.Χ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (διαδικασία εφέσεων Μονομελούς).

10.  Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 3034/2022 απόφασης του 3ου Τμήματος (εργατικών) του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

11.Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ.:13/2022 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας, η οποία εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.» νομίμως εκπροσωπούμενη κατά του Δήμου Μετεώρων.

12.Έγκριση πρακτικού της επιτροπής κληροδοτήματος Ευσ. Ντούλα της Κοινότητας Καταφύτου για τη χορήγηση γαμήλιου οικονομικού βοηθήματος του εν λόγω κληροδοτήματος για τα έτη 2016 έως & 2021.

13. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής κληροδοτήματος Ευσ.Ντούλα της Κοινότητας Καλλιρρόης για χορήγηση γαμήλιου οικονομικού βοηθήματος του εν λόγω κληροδοτήματος για τα έτη 2016 έως & 2021.

 

                                   

                             Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

 

 

   Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.