Τελευταίες Ειδήσεις

Απάντηση στην ερώτηση- Σοβαρά προβλήματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του νομού Τρικάλων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης (Τουρισμού)


 Απάντηση στην με Α.Π. 7036/30.08.2022 Ερώτηση. Σχετικά με την εν θέματι ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων δεκατέσσερις (14) Βουλευτές της Κ.Ο. του Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία, σας γνωρίζουμε τα εξής για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού: Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, με το άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), όπως ισχύει, τέθηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, το οποίο θέτει κανόνες και περιορισμούς στην εν λόγω δραστηριότητα. Ειδικότερα, η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων επιτρέπεται μόνο κατόπιν πλήρωσης των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η υποχρέωση εγγραφής των ιδιοκτητών/επιχειρηματιών διαχείρισης ακινήτων στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με την εγγραφή στο Μητρώο αποδίδεται ένας μοναδικός αριθμός, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και σε κάθε άλλο μέσο προβολής. Μέχρι σήμερα δεν έχει θεσπιστεί περαιτέρω νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο για την οικονομική αυτή δραστηριότητα. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις. Περαιτέρω σημειώνεται ότι το 2020 υπεγράφησαν Μνημόνια Κατανόησης με τις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων (Expedia, Booking, Airbnb), σύμφωνα με τα οποία οι πλατφόρμες από το 2022 και μετά θα «κατεβάζουν» όσες αναρτήσεις δεν διαθέτουν τον μοναδικό αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την τήρηση της υποχρέωσης εγγραφής στο Μητρώο. Περαιτέρω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί σε διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης με τα κράτη-μέλη ώστε να ανιχνευθούν οι ανάγκες των κρατώνμελών και ο επακόλουθος επιθυμητός συμβουλευτικός ή ρυθμιστικός ρόλος της Ε.Ε. στο εν λόγω πεδίο δραστηριότητας. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε 2 διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας στις 22.10.2021 και 10.12.2021 με θέμα «Αναπτύσσοντας υπεύθυνη, δίκαιη και αξιόπιστη ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης», με στόχο την έναρξη διαλόγου με τα κράτη-μέλη στις εξής θεματικές: - Υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων - Βελτίωση της διαφάνειας στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στην Ε.Ε. - Ο ρόλος των ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων - Το οικοσύστημα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Οι επιπτώσεις στην πρόσβαση στην αγορά, ειδικά για τις ΜΜΕ, όταν οι δημόσιες αρχές επιδιώκουν δημόσιους σκοπούς - Επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επιπέδου ελευθερίας άσκησης της δραστηριότητας και ελέγχου. Το θέμα της ρυθμιστικής παρέμβασης σε επίπεδο ΕΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις θα συζητηθεί, επίσης, στο πλαίσιο της συνάντησης Γενικών Διευθυντών Τουρισμού ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (15- 16.11.2022) ενώ έχει ενταχθεί ως ζήτημα προς επεξεργασία και στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023 του Υπουργείου Τουρισμού. Στόχος τόσο της ευρωπαϊκής – με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας – όσο και της εθνικής ρυθμιστικής παρέμβασης στο πεδίο αυτό παραμένει η αποτελεσματική παρακολούθηση της δραστηριότητας της βραχυχρόνιας μίσθωσης μέσα από ένα αποτελεσματικό σύστημα που θα επιτρέπει την εγγραφή των ιδιοκτητών/επιχειρηματιών διαχείρισης ακινήτων, την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δημόσιων αρχών και των πλατφορμών, την διασφάλιση δίκαιων όρων ανταγωνισμού στον τομέα των καταλυμάτων αλλά και την αποφυγή της υπέρμετρης αύξησης των τιμών κατοικιών για τους κατοίκους, με σκοπό τελικά την υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη της δραστηριότητας της βραχυχρόνιας μίσθωσης και την υποστήριξη της συνεισφοράς της στην τουριστική ανάκαμψη. Σε κάθε περίπτωση, σε ό, τι αφορά την προβολή της περιοχής των Τρικάλων και γενικότερα των ορεινών και χειμερινών προορισμών, το Υπουργείο Τουρισμού έχει εντάξει στην κεντρική στρατηγική του την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο, ασφαλή προορισμό που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες θεματικού τουρισμού όλο το χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο συνεργάζεται με τις Περιφέρειες με σκοπό την περαιτέρω ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, με τη βοήθεια των εργαλείων επικοινωνίας του ΕΟΤ και ειδικότερα των ψηφιακών (Visit Greece assets), για την ενσωμάτωση εξειδικευμένων πληροφοριών και την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και ιδιαίτερων εμπειριών, όπως αυτές που προσφέρει ο νομός Τρικάλων. Η προώθηση του θεματικού τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου του ορεινού και χειμερινού τουρισμού, αποσκοπεί αφενός στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και αφετέρου στην προαγωγή της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Περαιτέρω, η διαμόρφωση στρατηγικής για τον ορεινό τουρισμό εντάσσεται στα Ετήσια Σχέδια Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού τόσο για το 2021 όσο και για το 2022, ενώ το έργο ανάπτυξης του ορεινού τουρισμού περιλαμβάνεται και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0.». Συγκεκριμένα, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο «SUB2: Τουριστική ανάπτυξη - Ορεινός Τουρισμός – Δράση 16931», το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με πάνω από 45 εκ € από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης. Το έργο αφορά στην αναβάθμιση χιονοδρομικών 3 κέντρων, ορειβατικών καταφυγίων και μονοπατιών, καθώς και στη δημιουργία πλατφόρμας χαρτογράφησης ορεινών μονοπατιών, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025. Επιπλέον, για την στήριξη του τουριστικού κλάδου σε όλη τη χώρα, το Υπουργείο Τουρισμού σχεδίασε και υλοποιεί το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2022». Κατά την πρώτη φάση του αναδείχθηκαν 200.000 δικαιούχοι, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης και κλήρωσης, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση με την ανάδειξη επιπλέον δικαιούχων. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 150 €, ενώ ειδικά για δικαιούχους ΑΜΕΑ ή δικαιούχους με τέκνα ΑΜΕΑ ανέρχεται σε 200 €. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε αρχικά στα 31 εκ. ευρώ, ενώ έχει προβλεφθεί η επέκτασή του για τη δεύτερη φάση. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού μέσω επιδότησης υπηρεσιών διαμονής για διακοπές εντός Ελλάδας, και αναμένεται να ενισχύσει την εγχώρια τουριστική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε όλη τη χώρα. Ακριβές Αντίγραφο Ανθούλα Τσακύρη Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Βουλευτή κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο 2. Βουλευτή κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη 3. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο-Χρήστο Αυλωνίτη 4. Βουλευτή κ. Άννα Βαγενά 5. Βουλευτή κ. Σωκράτη Βαρδάκη 6. Βουλευτή κ. Γεώργιο Βαρεμένο 7. Βουλευτή κ. Χαρά Καφαντάρη 8. Βουλευτή κ. Βασίλειο Κόκκαλη 9. Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα Λάππα 10. Βουλευτή κ. Κυριακή Μάλαμα 11. Βουλευτή κ. Αθανάσιο Μωραίτη 12. Βουλευτή κ. Παναγιού Πούλου 13. Βουλευτή κ. Ιωάννη Ραγκούση 14. Βουλευτή κ. Παναγιώτη Σκουρολιάκο 15. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Γρ. Υπουργού 16. Υπουργείο Οικονομικών – Γρ. Υπουργού

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.