Τελευταίες Ειδήσεις

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
 Πύλη, 14 Σεπτεμβρίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 9832

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της αριθμ. 11/2022

δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη

τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Πύλης

Αριθμός απόφασης 92/2022

Θ Ε Μ Α: Έγγραφο Προέδρων Κοινοτήτων ορεινού όγκου για

ανεμογεννήτριες.

Στην Πύλη, σήμερα, στις επτά (07) Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00

συνήλθε σε δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με

τηλεδιάσκεψη μέσω του συστήματος “Cisco Webex”, τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό

Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 9325/02-09-2022 πρόσκληση του

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74

του Ν. 4555/2018, β) του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και

περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην

Ελλάδα και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 τεύχος

Α΄), δ) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 (Β’ 3891/23-07-2022 τεύχος Β΄), δ) της ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠ.οικ. 49655/31-08-2022 (ΦΕΚ 4604/31-08-2022 τεύχος Β΄),

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33)

μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα είκοσι εννιά (29), δηλαδή:

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπαλατσούκας Αθανάσιος (Πρόεδρος)

2. Χαντζής Σωτήριος

3. Ούτρας Κωνσταντίνος

4. Αναγνώστου Βασίλειος

5. Σακελλάριος Πέτρος

6. Αγγέλης Σωτήριος

7. Παπαγεωργίου Θωμάς (Μάκης)

8. Νάκος Χρήστος

9. Τζάνης Βησσαρίων (Άρης)

10. Οικονόμου Λαμπρινή (Ρούλα)

11. Πανάγου Μαρίνα

12. Κατράνας Σταύρος

13. Τζιορτζιώτης Γεώργιος

1. Δούλαλας Κωνσταντίνος

2. Γουλιώτης Νικόλαος

3. Μάντζιος Δημήτριος

4. Κράβαρης Αθανάσιος

που δεν παραβρέθηκαν αν και

κλήθηκαν νόμιμα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.