Τελευταίες Ειδήσεις

‘’Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9/2022 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως Προέδρου Ποιότητας Ζωής και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων’’

 


Αριθ. 552/2022 Ο Δήμαρχος Μετεώρων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/10, όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει". 4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4623/2019, και ισχύει. 5. Το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 6. Το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μετεώρων έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες. 8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Ν. 4674/2020 (Α΄ 53), όπως ισχύει, στο Δήμο Μετεώρων μπορούν να ορισθούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι. 9. Την εγκύκλιο 82/596233/20.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού Αντιδημάρχων 10. Την υπ’ αριθ. 90/59849/21.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί διαδικασίας συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 11. Την υπ’ αριθ. 932/96599/29.12.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα ‘’ Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 12. Την υπ’ αριθ. 496/2021 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων περί ορισμού ως έμμισθων Αντιδημάρχων του Δήμου Μετεώρων, και συγκεκριμένα των κκ. Βασιλείου Κερασοβίτη ως Αντιδήμαρχο Περιφέρειας Τοµέα Α, Νικολάου Μπαντανίκα ως Αντιδήμαρχο Περιφέρειας Τοµέα Β, Γεωργίου Παπανικολάου ως Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Γεωργίου Αρσενίου ως Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Γεωργίου Θώμου ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βασιλείου Τσίκαρη ως Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πρασίνου με θητεία από 01.09.2021 έως και 01.09.2022 13. Την υπ’ αριθ. 889/2021 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων περί ορισμού ως έμμισθου Αντιδημάρχου του Δήμου Μετεώρων του κου Δημητρίου Λύπα ως Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων. 14. Την υπ’ αριθ. 524/2022 απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Μετεώρων, δυνάμει της οποίας ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μετεώρων με θητεία από 02.09.2022 έως και 31.12.2023 οι κ.κ. Βασίλειος Κερασοβίτης, Νικόλαος Μπαντανίκας, Γεώργιος Παπανικολάου, Γεώργιος Αρσενίου, Γεώργιος Θώμος και Δημήτριος Κόττης 15. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Μετεώρων ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων ‘’Περί ορισμού Αντιδημάρχων ως Προέδρου Ποιότητας Ζωής και μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων’’ ως το σκέλος Γ της εν λόγω απόφασης ως ακολούθως: 1. Aντικαθιστούμε το ορισθέν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κο Βασίλειο Τσίκαρη λόγω λήξης της θητείας του ως Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πρασίνου, την 01.09.2022. 2. Ορίζουμε για την περίοδο από 02.09.2022 έως 31.12.2023 ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Μετεώρων Κο Βασίλειο Κερασοβίτη, Αντιδήµαρχο Περιφέρειας Τοµέα Α. Σημειώνεται, ότι, κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ. 9/2022 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων ως προς τις υπόλοιπες διατάξεις της, οι οποίες δεν έχουν τροποποιηθεί και καταργηθεί κατά τα ανωτέρω. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ο Δήμαρχος Μετεώρων Θεόδωρος Γ. Αλέκος Κοινοποίηση: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων 2. Οριζόμενους Αντιδημάρχους 3. Διευθύνσεις και αυτοτελείς οργανικές μονάδες Δήμου Μετεώρων 4. Πρωτόκολλο Δήμου Μετεώρων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.