Τελευταίες Ειδήσεις

Ορισμός νέων αντιδημάρχων στο Δήμο Μετεώρων

 


Στον ορισμό των αντιδημάρχων του Δήμου Μετεώρων με θητεία από 2 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022 προέβη ο Δήμαρχος Μετεώρων Θεόδωρος Αλέκος.


Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου ο Δημήτρης Κόττης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του τέως πλέον Αντιδημάρχου Βασίλη Τσίκαρη.


Σημειώνεται ότι στη θέση του Αντιδημάρχου, ως υπεύθυνος ενημέρωσης με αρμοδιότητες στις τουριστικές δομές, παραμένει ο Δημήτρης Λύπας, καθώς η θητεία του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.


Αναλυτικά, ο Δήμαρχος


I. Α. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Μετεώρων, µε θητεία από 02.09.2022 έως και 31.12.2023, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου (01.09.2019 – 31.12.2023), και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής:


1. Τον ∆ηµοτικό σύµβουλο κο Βασίλειο Κερασοβίτη ως έμμισθο Αντιδήµαρχο Περιφέρειας Τοµέα Α µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.

• Εκτελεί τις αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες του, καθώς και αυτές που εκχωρούνται για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Καλαµπάκας (πλην της Κοινότητας Καλαµπάκας), Τυµφαίων και Βασιλικής.

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστηµένες στις ∆ηµοτικές Ενότητες Καλαµπάκας (πλην της Κοινότητας Καλαµπάκας), Τυµφαίων και Βασιλικής.

• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων του, καθώς και αυτού που βρίσκεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Καλαµπάκας (πλην της Κοινότητας Καλαµπάκας), Τυµφαίων και Βασιλικής.

• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.

• Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, καθώς και στις ∆ηµοτικές Ενότητες Καλαµπάκας (πλην της Κοινότητας Καλαµπάκας), Τυµφαίων και Βασιλικής.

• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Συνεργάζεται µε τους υπόλοιπους Αντιδηµάρχους για θέµατα αρµοδιοτήτων.

• Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις δηµοτικές ενότητες Τυµφαίων και Βασιλικής.

• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.

Επίσης, ορίζει τον ανωτέρω με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

– Αναλαµβάνει δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

– Έχει την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων

– Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών

σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμο Μετεώρων και έχουν σχέση με τον τομέα αρμοδιοτήτων του.


2. Τον ∆ηµοτικό σύµβουλο κο Νικόλαο Μπαντανίκα ως έμμισθο αντιδήµαρχο Περιφέρειας Τοµέα Β και µε αρµοδιότητες:

• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.

• Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες που εκχωρούνται για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Ασπροποτάµου, Καστανέας, Μαλακασίου και Κλεινοβού.

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστηµένες στις ∆ηµοτικές Ενότητες Ασπροποτάµου, Καστανέας, Μαλακασίου και Κλεινοβού.

• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις ∆ηµοτικές Ενότητες Ενότητες Ασπροποτάµου, Καστανέας, Μαλακασίου και Κλεινοβού.

• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.

• Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Ασπροποτάµου, Καστανέας, Μαλακασίου και Κλεινοβού.

• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Συνεργάζεται µε τους υπόλοιπους Αντιδηµάρχους για θέµατα αρµοδιοτήτων.

• Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις δηµοτικές ενότητες Ασπροποτάµου, Καστανέας, Μαλακασίου και Κλεινοβού.

• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.


3. Τον ∆ηµοτικό σύµβουλο κο Γεώργιο Παπανικολάου ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας, και με αρµοδιότητες:

• Έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων (Ωδείων, µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων µουσικής δωµατίου).

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του ∆ήµου Μετεώρων.

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής.

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των χορευτικών τµηµάτων του ∆ήµου και των ∆ηµοτικών χορωδιών.

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΚΑΠΗ του Δήμου.

• Έχει την εποπτεία της Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο θέµα παιδείας του ∆ήµου.

• Έχει την ευθύνη και συντονισµό της εύρυθµης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.

• Είναι αρµόδιος για θέµατα που αφορούν τη διά Βίου Μάθηση.

• Έχει την ευθύνη τήρησης κανόνων υγιεινής των σχολείων.

• Έχει την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.

• Έχει την ευθύνη των εθελοντικών δράσεων σε συνεργασία µε τον αντιδήµαρχο Καθηµερινότητας, Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος.

• Έχει την ευθύνη συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων και των παιδικών χαρών.

• Έχει την ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας των προγραµµάτων «Άθλησης για όλους».

• Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ∆ήµου (∆ηµοτικό Στάδιο, περιφερειακά Γήπεδα, τένις, Βόλεϊ, Μπάσκετ κ.λπ.).

• Έχει την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου.

• Έχει την ευθύνη επισκευής, συντήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στον ∆ήµο από τρίτους.

• Έχει την ευθύνη οργάνωσης επιτροπών και συντονισµού τους, για την ονοµασία οδών – πλατειών, αρίθµηση και οδοσήµανση σε συνεργασία µε τον αντιδήµαρχο Πολιτισµού.

• Έχει την ευθύνη τοποθέτησης, ελέγχου και συντήρησης Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηµατοδοτών.

• Μεριµνά για την προστασία του καταναλωτή.

Επίσης, ορίζει τον ανωτέρω με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

– Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητας του στο δηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.

• Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες του, καθώς και αυτών που εκχωρούνται για την ∆ηµοτική Ενότητα Χασίων.

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστηµένες στην ∆ηµοτική Ενότητα Χασίων.

• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων του, καθώς και του εξοπλισμού που βρίσκεται στην ∆ηµοτική Ενότητα Χασίων.

• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.

• Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, καθώς και στην ∆ηµοτική Ενότητα Χασίων.

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Συνεργάζεται µε τους υπόλοιπους Αντιδηµάρχους για θέµατα αρµοδιοτήτων.

• Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που λειτουργούν στον Δήμο Μετεώρων και έχουν σχέση με τον τομέα αρμοδιοτήτων του, καθώς και αυτών που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην ∆ηµοτική Ενότητα Χασίων.

• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.


4. Τον ∆ηµοτικό σύµβουλο κο Γεώργιο Αρσενίου ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και με αρµοδιότητες:

• Έχει την ευθύνη των προγραµµάτων ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού κόσµου και της λειτουργίας του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης.

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών απασχόλησης (οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων την εφαρµογή προγραµµάτων δράσεων και τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της απασχόλησης και τον σχεδιασµό δράσεων παρέµβασης για την αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη της περιοχής).

• Έχει την ευθύνη των θεµάτων πρωτογενούς τοµέα (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, ∆ασοπονίας).

• Έχει την ευθύνη των δασών.

• Έχει την ευθύνη των δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.

• Έχει την ευθύνη προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

• Έχει την ευθύνη των εγγείων βελτιώσεων.

• Μεριµνά για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων.

• Έχει την ευθύνη του προγραµµατισµού και της εποπτείας των µελετών και έργων άρδευσης.

• Έχει την ευθύνη των αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασοτεχνικών έργων.

• Έχει την ευθύνη διαχείρισης των βοσκοτόπων.

• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων των αρµοδιοτήτων του, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.

• Έχει την ευθύνη έκδοσης πάσης φύσης αδειών, που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα.

• Έχει την ευθύνη χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλµατος.

• Έχει την ευθύνη διαχείρισης προγραµµάτων κτηνοτροφίας.

• Έχει την ευθύνη θεµάτων ΕΛΓΑ.

• Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αναφέρονται στα αντικείµενα και τις αρµοδιότητες του.

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητές του.

• Έχει την ευθύνη διαχείρισης των κτιρίων του δήµου και των Νοµικών του Προσώπων που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητές του.

• Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των δηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων καθώς και τους Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.

• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, εµποροπανηγύρεων, και της άσκησης υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων.

• Συνεργάζεται µε τον Αντιδήµαρχο Καθηµερινότητας, Καθαριότητας και Πρασίνου για τη σωστή λειτουργία της λαϊκής αγοράς και της εµποροπανήγυρης.

• Έχει την ευθύνη έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και την ευθύνη ελέγχου των καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

• Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Μετεώρων και έχουν σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.

• Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα των αρµοδιοτήτων του.


5. Τον ∆ηµοτικό σύµβουλο κο Γεώργιο Θώμο ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολιτισμού και με αρµοδιότητες:

• Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθµη και αποτελεσµατική υλοποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του δήµου.

• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του ∆ήµου (Συνεργεία ηλεκτροφωτισµού, οικοδοµών, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωµατιστών κ.λ.π.).

• Έχει την ευθύνη των Συνεργείων, άµεσης επέµβασης για την συντήρηση οδών, πεζοδροµίων, κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων και για την εύρυθµη λειτουργία της πόλης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.

• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης Κτιρίων του ∆ήµου.

• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα, παρεµβάσεις και εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου.

• Εποπτεύει, ελέγχει και προωθεί τις διαδικασίες υλοποίησης των συγχρηµατοδοτουµένων προγραµµάτων αρµοδιότητας του, καθώς και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία αφορούν παρεµβάσεις και αναπλάσεις στο δήµο.

• Εποπτεύει και συντονίζει την εκπόνηση τεχνικών µελετών του δήµου.

• Έχει εποπτεία του προσωπικού και της λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδοµίας.

• Έχει την εποπτεία µελετών, διαχείρισης και εκτέλεσης προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.

• Έχει την εποπτεία Έκδοσης οικοδοµικών αδειών.

• Έχει την εποπτεία ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών.

• Έχει την εποπτεία εφαρµογής ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων.

• Μεριµνά για την παραχώρηση ∆ηµοτικών οικοπέδων.

• Έχει την εποπτεία για τις βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεµαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανοµής.

• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητές του.

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητάς του στο δηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.

• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητές του.

• Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.

• Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα που εκχωρούνται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.

• Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Μετεώρων και έχουν σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει µέτρα και δράσεις που αφορούν τον τοµέα της Πολιτικής

Προστασίας (πυροπροστασία, αποχιονισµός, φυσικές καταστροφές κλπ.).

• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.

• Έχει την ευθύνη προστασίας, προβολής και ανάδειξης των µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών.

• Έχει την ευθύνη εφαρµογής των πολιτικών για την ανάδειξη, προστασία και προβολή του τοπικού πολιτισµού και των πολιτιστικών αγαθών του ∆ήµου µας.

• Έχει την ευθύνη σχεδιασµού, εισήγησης και µέριµνας για τη δηµιουργία µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων.

• Έχει την ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

• Έχει την ευθύνη επιχορήγησης ΝΠΙ∆, τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα

δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου.

• Έχει την ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαµβανοµένων και των Αδελφοποιήσεων).

• Έχει την ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του ∆ήµου.

• Έχει την ευθύνη στολισμού του Δήμου κατά την περίοδο των εορτών.


6. Τον ∆ηµοτικό σύµβουλο κο Δημήτριο Κόττη ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πρασίνου και με αρµοδιότητες:

• Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του Τµήµατος Καθαριότητας.

• Εποπτεύει και ελέγχει τις εργασίες του Γραφείου Κίνησης Οχηµάτων.

• Εποπτεύει το προσωπικό και τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.

• Έχει την ευθύνη αποµάκρυνσης των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων.

• Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει την αποκοµιδή των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών.

• Έχει την ευθύνη καθαριότητας των οδών, πλατειών, πεζοδρόµων, πάρκων, παρτεριών, οικοπέδων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων, ναών, νεκροταφείων, άλσους, ποταµών και ρεµάτων.

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των σιντριβανιών του ∆ήµου.

• Έχει την ευθύνη εφαρµογής µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του ∆ήµου.

• Έχει την ευθύνη κλαδέµατος όλων των δέντρων, θάµνων, δενδροστοιχιών του ∆ήµου και της αποκοµιδής αυτών.

• Έχει την ευθύνη οργάνωσης, διαχείρισης, λειτουργίας και εποπτείας της διαδικασίας παραλαβής και εφοδιασµού των οχηµάτων µε καύσιµα, όπως πετρέλαια, βενζίνες και λιπαντικά.

• Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείµενα που εκχωρούνται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.

• Έχει την ευθύνη των εθελοντικών δράσεων, σε συνεργασία µε τον αντιδήµαρχο Αθλητισµού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριµνας.

• Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητές του.

• Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητές του.

• Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα της αρµοδιότητάς του .

• Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητάς της στο δηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.

• Μεριµνά για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.

• Έχει την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο Μετεώρων και έχουν σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

• Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.

• Έχει την ευθύνη τοποθέτησης, ελέγχου και συντήρησης Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών

σηµατοδοτών.


Β. Αναπλήρωση ∆ηµάρχου λόγω απουσίας ή κωλύµατος ως εξής:

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κος Δημήτριος Κόττης, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κο Γεώργιο Αρσενίου.


Γ. Αναπλήρωση Αντιδηµάρχων λόγω απουσίας ή κωλύµατος τους θα γίνεται ως εξής :

Τον κο Βασίλειο Κερασοβίτη αναπληρώνει ο κος Γεώργιος Αρσενίου.

Τον κο Γεώργιο Αρσενίου αναπληρώνει ο κος Βασίλειος Κερασοβίτης.

Τον κο Γεώργιο Παπανικολάου αναπληρώνει ο κος Νικόλαος Μπαντανίκας.

Τον κο Νικόλαο Μπαντανίκα αναπληρώνει ο κος Γεώργιος Παπανικολάου.

Τον κο Γεώργιο Θώμο αναπληρώνει ο κος Δημήτριος Κόττης.

Τον κο Δημήτριο Κόττη αναπληρώνει ο κος Γεώργιος Θώµος.


Δ. Ανάκληση Αντιδημάρχου: Η ανάκληση του αντιδηµάρχου είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από τον ορισµό του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.


ΙΙ. Επίσης, με την παρούσα απόφασή του ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων μεταβιβάζει για το χρονικό διάστημα από 02.09.2022 έως και 31.12.2023 την άσκηση αρµοδιότητας τέλεσης πολιτικών γάµων, τη χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους, στον Αντιδήµαρχο κο Γεώργιο Θώμο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου, τα παραπάνω καθήκοντα ασκεί ο Αντιδήµαρχος κος Γεώργιος Παπανικολάου.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.