Τελευταίες Ειδήσεις

Στον “καιάδα” οι έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων!!!


Mε μια τροπολογία-΢ΟΚ που αποτελεί ΝΣΡΟΠΗ για τθν χϊρα μασ, θ Ελλθνικι κυβζρνθςθ αποφάςιςε κυριολεκτικά εν μία νυκτί να επεκτείνει το παράνομο χαράτςι ι αλλιϊσ "περιβαλλοντικό Σζλοσ" και ςτα ειςαγόμενα μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα αλλά και φορτθγά οδθγίασ ρφπων Εuro5b!!! Σο άκρωσ προκλθτικό είναι ότι θ κατάκεςθ τθσ ςχετικισ τροπολογίασ πραγματοποιικθκε απολφτωσ αιφνιδιαςτικά το βράδυ τθσ Δευτζρασ 7 Φεβρουαρίου και μάλιςτα θ ςυηιτθςθ και ψιφιςι του πρόκειται να τελεςτεί ςε μια και μόλισ ςυνεδρίαςθ επιςπεφδοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν δθμοςίευςθ του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ με ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ! Και φυςικά όςα χιλιάδεσ ιδθ μζχρι ςιμερα νομίμωσ αγοραςμζνα αυτοκίνθτα βρίςκονται ςτο εξωτερικό κα κλθκοφν τϊρα - εκ των υςτζρων - να πλθρϊςουν 1.000 ευρϊ επιπλζον χαράτςι, αφοφ δεν υπάρχει πικανότθτα να προλάβουν να ζρκουν και να δθλωκοφν ςτα Ελλθνικά Σελωνεία πριν τθν δθμοςίευςθ του ΦΕΚ. Οι ζμποροι που ζχουν αγοραςμζνα μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα και φορτθγά ςτο εξωτερικό τα οποία πλθροφν τθν οδθγία ρφπων Euro 5b και βρίςκονται κακ' οδόν κα βρεκοφν αντιμζτωποι με επιπλζον χρεϊςεισ πολλϊν χιλιάδων ευρϊ τισ οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν είχαν υπολογίςει, εκμθδενίηοντασ τα κζρδθ τουσ ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ κα αναγκαςτοφν να βάλουν χριματα και από τθν τςζπθ τουσ δθμιουργϊντασ τεράςτιεσ ηθμιζσ ςτισ επιχειριςεισ τουσ. Εφόςον ιςχφςει κάτι τζτοιο οι ζμποροι ειςαγωγείσ κα αποτελζςουν κυριολεκτικά κφματα ΛΗ΢ΣΕΙΑ΢ από το ίδιο το ΚΡΑΣΟ΢!!! Η πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ με πρακτικζσ που δεν παραπζμπουν ςε δθμοκρατικά κακεςτϊτα επιχειρεί ςτο βωμό γνωςτϊν κφκλων ςυμφερόντων να εξοντϊςει ζναν ολόκλθρο κλάδο επιχειρθματιϊν, καταπατϊντασ παράλλθλα κάκε ζννοια κοινοτικοφ δικαίου. Άλλωςτε θ Κυβζρνθςθ δεν περίμενε καν τθν τελικι απάντθςθ τθσ Κομιςιόν θ οποία είχε προειδοποιιςει τθν Ελλάδα ότι παρανομεί ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ του ειςαγόμενου αυτοκινιτου ζναντι του εγχϊριου και ςυνεπϊσ το πρόςτιμο που κα επιβλθκεί ςτθν Ελλάδα κα είναι υπζρογκο!! Αλλά ποιόσ νοιάηεται; Αφοφ το λογαριαςμό πάλι κα τον πλθρϊςουν οι Ζλλθνεσ πολίτεσ και όχι θ πολιτικι θγεςία! Ο ΢ΕΕΑΕ ζχει ιδθ ενθμερϊςει τθν Κομιςιόν για τθ νζα εξζλιξθ που προκάλεςε θ εν λόγω τροπολογία και αναμζνει τθν άμεςθ αντίδραςι τθσ ϊςτε να καταργθκοφν όλα εκείνα τα παράλογα και παράνομα χαράτςια ςτα ειςαγόμενα μεταχειριςμζνα οχιματα αλλά και οι απαγορεφςεισ ειςαγωγισ τουσ! Και όλα αυτά με το πρόςχθμα τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ που ευαγγελίηεται θ Κυβζρνθςθ! Πόςθ υποκριςία; Αν πράγματι ιταν αυτόσ ο ςκοπόσ τότε κα επιδοτοφνταν και τα μεταχειριςμζνα θλεκτρικά αυτοκίνθτα που επίςθσ δε ρυπαίνουν και όχι μόνο τα καινοφρια. Αλλά τοφτο δεν υιοκετικθκε επειδι προφανϊσ κα μείωνε ςτο ελάχιςτο τισ πωλιςεισ των καινοφριων θλεκτρικϊν αυτοκινιτων και κα ζπλθττε τα ςυμφζροντα των μεγάλων επιχειρθματικϊν ομίλων! Η πραγματικότθτα είναι ότι θ Κυβζρνθςθ δια των μζτρων αυτϊν και τθσ πολιτικισ τθσ διαςφαλίηει κακεςτϊσ ςχεδόν μονοπωλιακισ αγοράσ ςτουσ ειςαγωγείσ καινουργϊν αυτοκινιτων, δθλαδι ςτουσ γνωςτοφσ κφκλουσ ςυμφερόντων! Άλλωςτε και τα ςτοιχεία των πωλιςεων που αναφζρουν ςτα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ οι Τπουργοί τα οποία κάνουν λόγο για ρεκόρ πωλιςεων θλεκτρικϊν οχθμάτων ςτθν Ελλάδα το 2021 μόνο πραγματικά δεν είναι κακϊσ οι πραγματικζσ πωλιςεισ θλεκτρικϊν οχθμάτων μόλισ που ξεπζραςαν τισ 2.100 μονάδεσ ςε ςχζςθ με τισ περίπου 6.900 πωλιςεισ που ανακοινϊνουν οι Τπουργοί! Οι εςφαλμζνεσ ανακοινϊςεισ και διαρροζσ ςτα ΜΜΕ αναφορικά με τα θλεκτρικά αυτοκίνθτα γίνονται ϊςτε να δθμιουργθκοφν οι ανάλογεσ εντυπϊςεισ... Αλλά ζχουν γνϊςθ οι φφλακεσ... Όλα γίνονται με μοναδικό ςτόχο να αποκλειςτεί ο Ζλλθνασ καταναλωτισ από τθν αγορά ενόσ ειςαγόμενου μεταχειριςμζνου οχιματοσ 6ετίασ-8ετίασ τα περιςςότερα εκ των οποίων ζχουν χαμθλζσ εκπομπζσ ρφπων (κάτω από 120 μικρογραμμάρια C02) και να ζχει ωσ μόνθ επιλογι το καινοφριο όχθμα με μζςο όρο παράδοςθσ με τα ςθμερινά δεδομζνα 6 - 12 μινεσ! Και μόνο φυςικά για όςουσ ζχουν δυνατότθτα απόκτθςισ του. Οι υπόλοιποι κα αναγκαςτοφν να ςυνεχίςουν να κυκλοφοροφν με τα άκρωσ ρυπογόνα ςαραβαλάκια τουσ! Ή κα μποροφν να απευκυνκοφν ςτον ΟΔΔΤ, γιατί εκεί επιτρζπονται κανονικά οι αγοραπωλθςίεσ αυτοκινιτων χωρίσ χαράτςια. Αυτό κα πεί ςχζδιο για ζνα πιο κακαρό περιβάλλον!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.