Τελευταίες Ειδήσεις

Ἐ­ξό­δι­ος χαι­ρε­τι­σμὸς στὸν Χαράλαμπο Στεργιούλη


 Ἐ­ξό­δι­ος χαι­ρε­τι­σμὸς

στὸν πνευματικὸ μας ἀδελφὸ καὶ συνεργάτη Χαράλαμπο Στεργιούλη,

ἱδρυτικὸ μέλος τῆς Μητροπολιτικῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων.

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄψηται αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν... οἱ δὲ εἰσὶν ἐν εἰρήνῃ... Καὶ ὀλίγα 280x420 παιδευθέντες, μεγάλα εὐεργετηθήσονται∙ ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς, καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ (Σοφία Σολομῶντος, Γ΄, 1).

Διὰ τῆς παρούσης ἐπιστολῆς, ὁ Διευθυντὴς καὶ τὰ μέλη τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συμβουλίου τῆς Μητροπολιτικῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων ἐκφράζουμε τὴν βαθυτάτη θλίψη μας γιὰ τὴν πρόωρο ἐκδημία ἐκ τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ Χαραλάμπους Β. Στεργιούλη, μέλους ἱδρυτικοῦ τῆς ἡμετέρας Ἀκαδημίας, καὶ ἐπιφανοῦς γόνου τῆς θεοσώστου πόλεως τῆς Λαρίσης.

Γνωστόν ἐστι τοῖς πᾶσι ὅτι ὁ ἀδελφὸς καὶ συνεργάτης μας ὑπῆρξε δόκιμος Φιλόλογος καὶ ἐκπαιδευτικός, ἀπόφοιτος τοῦ τμήματος Φιλολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διδάκτωρ τοῦ ἰδίου Τμήματος, ἀλλὰ καὶ Μεταδιδακτορικὸς ἐρευνητὴς στὸ τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας καὶ Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ. Ὑπῆρξε δ’ ἐπίσης μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Φιλολογικῆς, Ἱστορικῆς, Ἀρχαιολογικῆς, καὶ Λαογραφικῆς Ἑταιρείας Θεσσαλίας (Φ.Ι.Α.Λ.Ε.Θ.) ἀλλὰ καὶ πρόεδρος αὐτῆς ἀπὸ τὸ ἔτος 2016. Μεγάλη καὶ λαμπρὴ κρίνεται ἡ συμμετοχή του σὲ διεθνὴ καὶ τοπικὰ ἐπιστημονικὰ Συνέδρια. Ἐπέτυχε πολυτρόπως στὴν ἐπιστήμη, Διευθυντὴς ὑπάρχων δύο ἐπιστημονικῶν περιοδικῶν: τῶν «Θεσσαλικῶν Μελετημάτων» καὶ τοῦ νεωστὶ δημιουργηθέντος «Ἀνάλεκτα Σταγῶν καὶ Μετεώρων». Ἐνήργησε δὲ ἀναστηλώνων τὴν ἑλληνικὴ παιδεία, μὲ τὴν ἀρθρογραφία του στὸν Ἀθηναϊκὸ καὶ περιφερειακὸ τύπο καὶ τὴν ἑβδομαδιαία ἐκπομπή, τὴν ἀφιερωμένη στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, στὸν Ρ/Σ τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Τυρνάβου. Στὸ ἔργον του περιλαμβάνονται μεταξὺ ἄλλων τρεῖς σημαντικὲς μονογραφίες:

Α) Λόγοι στὴν Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Συμβολὴ στὴν μελέτη τῆς ἐπιδεικτικῆς ταφικῆς ῥητορικῆς τῶν Βυζαντινῶν, [Βυζαντινὰ Κείμενα καὶ Μελέτες 52], Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν, Θεσσαλονίκη 2009.

Β) Ἅγιος Νικόλαος: Ἐγκωμιαστικοὶ Λόγοι ἐπιφανῶν βυζαντινῶν λογίων (Ἀνδρέας Κρήτης, Μιχαήλ, Μεθόδιος, Συμεών, Νεόφυτος), Θεσσαλονίκη 2018.

Γ) Νεομάρτυρες. Ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ στὸν οὐρανό, (Πρόλογος τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Θεοκλήτου, Προοίμιον τοῦ κ. Θ. Ξ. Γιάγκου, Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ), Ἀθήνα 2021.

Ὁ σεμνὸς βίος καὶ τὸ ἔργο τοῦ προσφιλοῦς πνευματικοῦ μας ἀδελφοῦ Χαραλάμπους ἀποτέλεσε καὶ ἀποτελεῖ παράδειγμα πρὸς μίμηση δι’ ὅλους ὅσους ἐπέλεξαν τὴν ἐργώδη ἀτραπὸ τῆς μετ’ ἤθους καὶ κατὰ Θεὸν ἐπιστήμης. Μὲ τὴν πρὸς Κύριον ἀναχώρησή του ἐστερήθημεν τὸν συμβοηθὸ καὶ συνοδοιπόρο μας, ἀλλ’ ὄχι μόνον ἐμεῖς, ἀλ­λὰ καὶ πᾶς ὁ  κόσμος τῶν γραμμάτων. Ἡ δὲ εἴδησις τῆς ἐκδημίας αὐτοῦ ἐπλήρωσε θλίψεως καὶ ὀδύνης τὰ μέλη τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσους συνεργάσθηκαν ἣ ἐγνώρισαν αὐτόν.

Διὰ τοῦτο, ἀπολύουμε τὴν παροῦσα σύντομη μὲν ἀλλ’ ἐγκάρδια συλληπητήρια ἐπιστολή, καὶ εὐχόμεθα ἡ ἔξοδος τοῦ φιλοχρίστου ἡμῶν ἀδελφοῦ καὶ ἡ πορεία αὐτοῦ στὰ οὐ­ρά­νια σκη­νώ­μα­τα νὰ εἶναι εὐλογημένη καὶ εὐ­πρόσ­δε­κτη, διὰ τῶν πατρικῶν εὐχῶν τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του ποι­με­νάρ­χου κ. Θε­ο­κλή­του, ὁ ὁποῖος εὐστόργως περιέβαλε καὶ περιβάλλει τὴν ἡμέτερα Ἀκαδημία.

Ἀπευθύνουμε, πρὸς τούτοις, εἰλικρινὴ συλλυπητήρια καὶ ὑπομονὴ στὴν ἀξιότιμη σύζυγό του. Εἰς δὲ τὰ τέκνα αὐτοῦ εὐχόμεθα νὰ εἶναι ἀνεξίτηλο στὴν μνήμη τους τὸ παράδειγμα τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ἔχοντα πάντοτε ὑπ’ ὄψιν ὅτι φόβος Κυρίου τέρψει καρδίαν καὶ δώσει εὐφροσύνη καὶ χαρὰν καὶ μακροημέρευσιν (Σοφία Σειράχ, Α΄12).

Ἀ­λη­σμό­νη­τε φίλε καὶ ἀείμνηστε ἀδελφὲ Χαραλάμπη,

Εὑρισκομένος ἤδη ἐγγὺς τοῦ οὐρανίου καὶ γλυκυτάτου Νυμφίου τῶν ψυχῶν ἡμῶν, δεήθητι ὑπὲρ ἡμῶν τῶν συνεργατῶν, φίλων καὶ ἀδελφῶν σου.

Ὁ Διευθυντὴς

καὶ τὰ μέλη τοῦ Ε.Σ. τῆς Μητροπολιτικῆς Ἀκαδημίας

Θεολογικῶν καὶ Ἱστορικῶν Μελετῶν Ἁγίων Μετεώρων

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.