Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 τ.β.


ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 6η τακτική δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 20η Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:


 


1.-Αιτήσεις δασικών συνεταιρισμών περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο τμήμα 4 του δημοτικού δάσους Οξύνειας  για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης


2.-Αίτηση Παπαπούλιου Ιωάννη περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης στη θέση «Σφαγεία» στην Καλαμπάκα για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης


3.-Αίτημα Παπαγιαννούλα Ιωάννη για επισκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Κοινότητα Κακοπλευρίου.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου Γεώργιος


4.-Έκφραση απόψεων περί απαγόρευσης βοσκής στο δάσος «Κοκκινόλογγος» Κ. Μαυρελίου του Δήμου Μετεώρων.


 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης


5.-Αίτηση Χριστοδούλου Λάμπρου για παραχώρηση κοινοτικής έκτασης  στην Κοινότητα Οξύνειας για κατασκευή πρόχειρου σταυλισμού.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης


6.-Αίτηση Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπουρεσίου-Τυμφαίων Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο τμήμα 14 του δημοτικού δάσους Αγίας Τριάδας για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης


7.-Αίτηση Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπουρεσίου-Τυμφαίων Καλαμπάκας περί παραχώρησης δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας στη συστάδα 4β του δημοτικού δάσους Αγίας Τριάδας.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης


8.-Αίτηση Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπουρεσίου-Τυμφαίων Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 6α του δημοτικού δάσους Κονισκού  για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης


9.-Αίτηση Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Φλαμπουρεσίου-Τυμφαίων Καλαμπάκας περί παραχώρησης δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας στη συστάδα 4Α του δημοτικού δάσους Κονισκού.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης


10-.Αίτηση Βλαχογιάννη Ευαγγελίας  περί παραχώρησης κοινοτικής έκτασης στην Αγία Παρασκευή Διάβας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας (ποιμνιοστάσιο).


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης


11.-Αίτηση Θανασάρα Σπυρίδωνα  περί οικονομικής ενίσχυσης.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας


12.-Αίτηση Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ  περί οικονομικής ενίσχυσης.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος


13.-Αίτηση Γκέτσιου Κυριάκου περί τροποποίησης συμφωνητικού  εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση ΜΠΙΣΤΡΙΕΣ της Κ. Γαύρου (παραχώρηση έκτασης στο όνομα της συζύγου του).


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης


14.-Περί σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδού Βλαχάβα –Φλαμπουρέσι»


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας


15.-Ανάκληση της υπ. αριθμ. 224/2019 ΑΔΣ περί μετατροπής επαγγελματικών αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε επαγγελματικές άδειες  στάσιμου εμπορίου.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης


16.- Εκλογή  υδρονομέων.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κόττης


17.-Αίτημα μορφωτικού Συλλόγου Νέας Ζωής για παραχώρηση χρήσης των κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Νέας Ζωής.


Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σωτήριος Παπαχρήστος


18.-Κατανομή πίστωσης από Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2021 (B΄κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου


19.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2021.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας


20.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2021.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας


 


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων


  Σωτήριος Β. Παπαχρήστος


 


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 τ.β.


ΚΑΛΕΙΣΤΕ στην 5η ειδική δια  τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco Webex, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την 20ην Μαΐου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00  με το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:


1.-Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Μετεώρων οικ. έτους 2019.


Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούλας


  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων


Σωτήριος Β. Παπαχρήστος


 


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 4η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων στις  20 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


1.-Αίτηση Παπαπούλιου Ιωάννη περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης στη θέση «Σφαγεία» στην Καλαμπάκα για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.


2.-Αίτηση Χριστοδούλου Λάμπρου για παραχώρηση κοινοτικής έκτασης  στην Κοινότητα Οξύνειας για κατασκευή πρόχειρου σταυλισμού.


3-.Αίτηση Βλαχογιάννη Ευαγγελίας  περί παραχώρησης κοινοτικής έκτασης στην Αγία Παρασκευή Διάβας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας (ποιμνιοστάσιο).


 


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Δημήτριος Κόττης


 


Σημείωση: Κάθε μέρος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων  από τις αρμόδιες υπηρεσίες.


 


Τα μέλη Επιτροπής έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης της συνεδρίασης, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email του κ. Κων/νου Γουγουλάκη (kgougoulakis@dimosmeteoron.com) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων info@dimosmeteoron.com.


Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν  τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235


 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.