Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Μετεώρων


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-9-2020,  77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 4135/25-9-2020 Τεύχος Β΄ 

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 8/2021 δια τηλεδιάσκεψης, μέσω Cisco, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 13 Απριλίου 2021 ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.-Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 19/2021 απόφασης της οικ. Επιτροπής με θέμα «Περί σύναψης  προγραμματικής σύμβασης με το Δασαρχείο Καλαμπάκας ΑΔΘΣΕ για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή παράλληλων τοίχων συρματοκιβώτια (ΣΕΡΑΣΑΝΕΤ).

2. Έγκριση τευχών Μελέτης «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Βασιλικής, Δήμου Μετεώρων» και προσφυγή στη διαδικασία τιυ Ν. 4412/2016 άρθρο 32.

3. Συγκρότηση επιτροπών Διερεύνησης τιμών για την εξακρίβωση του κόστους των υλικών αναφορικά με τις προμήθειες του Δήμου Μετεώρων στις προσκλήσεις του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

   α) Επιτροπή στην πρόσκληση ΑΤ 03 «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».

   β)  Επιτροπή στην πρόσκληση ΑΤ 04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

    γ) Επιτροπή στην πρόσκληση ΑΤ 08 «Ψηφιακή Σύγκλιση».

    δ) Επιτροπή στην πρόσκληση ΑΤ 12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

    ε) Επιτροπή στην πρόσκληση  ΑΤ 02 «Ολοκληρωμένη Διαχείρηση Αστικών Λυμάτων».

4. Αντικατάσταση μελετητών μελών σύμπραξης – αναδόχου της μελέτης «Αποχέτευση οικισμών Αγναντιάς –Αγ. Δημητρίου».

5. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου «Μελέτη Αποχέτευσης οικισμών Αγναντιάς –Αγίου Δημητρίου».

6. Επικύρωση της υπ' αριθ. 199/2021 απόφασης Δημάρχου Μετεώρων

7. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την νομική αντιμετώπιση της υπ’ αριθ. κατάθ. ΕιΜ51/2021 αγωγής (διαδικασία εργατικών διαφορών)  κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων

8. Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης του Δήμου Μετεώρων κατά της υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

9.Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Χασίων του Δήμου Μετεώρων».

10.Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων». 11.Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων του Δήμου Μετεώρων». 12.Έγκριση πρακτικού Ι και ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων».

13. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και της ΔΕΥΑΜ για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και στη πρόσκληση με Α.Τ. 01 με αριθ. Πρωτ. 14573/24-7-2020 (ΑΔΑ:ΨΓ3Ε46ΜΥΛ6-ΥΡ2) στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με Τίτλο «Υποδομές ‘Ύδρευσης».

14. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και της ΔΕΥΑΜ για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και στη πρόσκληση με Α.Τ. 02 με αριθ. Πρωτ. 16402/28-08-2020 (ΑΔΑ:6ΕΥ74ΜΤΛ6-ΘΙ8) στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με Τίτλο «Ολοκλήρωση διαχείριση αστικών λυμάτων».

15. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και της ΔΕΥΑΜ για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και στη πρόσκληση με Α.Τ. 03 με αριθ. Πρωτ. 14574/24-07-2020 (ΑΔΑ:9ΨΗΤ46ΜΤΛ6-Σ84) στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με Τίτλο «Παρεμβάσεις και φράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».

16. Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Μετεώρων και των Νομικών προσώπων οικ. Ετών 2021,2022 &2023.

 

 

 

 

                                                   Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής                                                      

 

                                                        Θεόδωρος Γ. Αλέκος 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.