Τελευταίες Ειδήσεις

Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) στη Θεσσαλία


Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID- 19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί και καταγραφεί από την ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ της 5ης Υ.Π.Ε. από την 14η Μαρτίου έως τις 19 Δεκεμβρίου 2020. Η παρούσα έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό (COVID-19) συντάσσεται σε συνεργασία του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Συντονιστικού Κέντρου COVID-19 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Πίνακας 1. Σύνολο κρουσμάτων και θανάτων από 14 Μαρτίου έως 19 Δεκεμβρίου 2020

Κρούσματα

Θάνατοι

11.895

415

 

 

 

 


 

 

 

 

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα 5317 κρούσματα αντιστοιχούν σε άντρες και αποτελούν το 51.1% του συνόλου των κρουσμάτων της Θεσσαλίας. Όσον αφορά την ηλικία υπολογίστηκε ότι η μέση τιμή είναι τα 45.8 έτη, η διάμεσος τα 46 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 95 ετών. Αντίστοιχα, τα κρούσματα που αντιστοιχούν σε γυναίκες είναι 5090 και αποτελούν το 48.9% του συνόλου των κρουσμάτων. Αναφορικά με την ηλικία, η μέση τιμή είναι τα 46.4 έτη και η διάμεσος τα 46 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 100 ετών. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

 

Πίνακας 2. Κατανομή των κρουσμάτων  COVID-19 με βάση το φύλο από 14 Μαρτίου έως 5  Δεκεμβρίου 2020

Φύλο

Πλήθος

Ηλικία (έτη)

Μέση τιμή

Διάμεσος

Εύρος

Αμφότερα τα φύλα

10411

46.1

46

0-100

Άρρεν

5317 (51.1%)

45.8

46

0-95

Θήλυ

5090 (48.9%)

                     46.4                

46

0-100

*Το πλήθος και τα ποσοστά των δύο φύλων υπολογίζονται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για το κάθε κρούσμα.

*Τα αποτελέσματα της μέσης τιμής, διαμέσου και εύρους υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την ηλικία των 5128 αντρών και 4910 γυναικών, για τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία

 

 

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων των τελευταίων 14 ημερών (week 50, 51) ισούται με 1484. Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα τα 748 κρούσματα αντιστοιχούν σε άντρες και αποτελούν το 50.4% του συνόλου των κρουσμάτων της Θεσσαλίας. Όσον αφορά την ηλικία υπολογίστηκε ότι η μέση τιμή είναι τα 48.4 έτη, η διάμεσος τα 48 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 95 ετών. Αντίστοιχα, τα κρούσματα που αντιστοιχούν σε γυναίκες είναι 736 και αποτελούν το 49.6% του συνόλου των κρουσμάτων. Αναφορικά με την ηλικία, η μέση τιμή είναι τα 48.5 έτη, η διάμεσος είναι τα 49 έτη, το νεότερο κρούσμα είναι μικρότερο του ενός έτους και το μεγαλύτερο 97 ετών. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.

 

Πίνακας 3. Κατανομή των κρουσμάτων  COVID-19 με βάση το φύλο από 6 έως 19 Δεκεμβρίου (week 50, 51)

Φύλο

Πλήθος

Ηλικία (έτη)

Μέση τιμή

Διάμεσος

Εύρος

Αμφότερα τα φύλα

1484

48.4

48

0-97

Άρρεν

748 (50.4%)

48.3

47

0-95

Θήλυ

736 (49.6%)

48.5

49

0-97

*Το πλήθος και τα ποσοστά των δύο φύλων υπολογίζονται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες για το κάθε κρούσμα.

*Τα αποτελέσματα της μέσης τιμής, διαμέσου και εύρους υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την ηλικία των 646 αντρών και 722 γυναικών, για τους υπόλοιπους δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία

Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ηλικιακές ομάδες για να παρουσιαστεί η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων. Η πλειοψηφία των κρουσμάτων στο σύνολο των δύο φύλων και σε κάθε φύλο ξεχωριστά εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα “30-49” . Η ηλικιακή κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων παρουσιάζεται στον Πίνακα 4 και στο Διάγραμμα 1.

Πίνακας 4. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 5 Δεκεμβρίου 2020

Ηλικιακή ομάδα

Αμφότερα τα φύλα N (%)

Άρρεν N (%)

Θήλυ N (%)

0-29

2474

24.65%

1295

25.25%

1179

24.01%

30-49

3209

31.97%

1599

31.18%

1610

32.79%

50-69

2874

28.63%

1499

29.23%

1375

28.00%

>=70

1481

14.75%

735

14.33%

746

15.19%

Σύνολο

10038

 

5128

4910

 

Η πλειοψηφία των κρουσμάτων στους άντρες εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα “30-49” και στις γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα είναι η “50-69” για τις εβδομάδες με ημερομηνίες από 6 έως 19 Δεκεμβρίου (week 50, 51). Η ηλικιακή κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων των δύο τελευταίων εβδομάδων παρουσιάζεται στον Πίνακα 5 και στο Διάγραμμα 2.

Πίνακας 5. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 από 6 έως 19 Δεκεμβρίου (week 50, 51)

Ηλικιακή ομάδα

Αμφότερα τα φύλα N (%)

Άρρεν N (%)

Θήλυ N (%)

0-29

281

20.54%

125

19.35%

156

21.61%

30-49

438

32.02%

221

34.21%

217

30.06%

50-69

409

29.90%

191

29.57%

218

30.19%

>=70

240

17.54%

109

16.87%

131

18.14%

Σύνολο

1368

 

646

722

 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 ανά 100.000 κατοίκους

Πίνακας 6. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 ανά 100000 κατοίκους

 Ηλικιακές ομάδες

6/12/2020 έως 19/12/2020 (week 50, 51)

14/3/2020 έως 5/12/2020

0-29

125.11

1101.50

30-49

219.26

1606.42

50-69

235.02

1651.49

70+

199.05

1228.28

 

Διάγραμμα 2. Πυραμίδα ηλικιών των κρουσμάτων COVID-19 από 6 έως 12 Δεκεμβρίου (week 50,51)

Διάγραμμα 1. Πυραμίδα ηλικιών των κρουσμάτων COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 5 Δεκεμβρίου 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ο παρακάτω πίνακας και οι χάρτες αποτυπώνουν τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων και της επίπτωσης COVID-19 από 14 Μαρτίου έως 5 Δεκεμβρίου και από 6 έως 12 Δεκεμβρίου ανά Καλλικρατικό Δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του κρούσματος ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.

Πίνακας 7. Γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων COVID-19 ανά Περιφερειακή Ενότητα και Καλλικρατικό Δήμο

Week 50, 51, 06/12/2020 έως 19/12/2020

14/3/2020 έως 05/12/2020

Πλήθος κρουσμάτων

Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

Πλήθος κρουσμάτων

Πλήθος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους

Π.Ε. Λάρισας

699

238.50

5067

1728.86

Αγιάς

5

43.59

74

645.16

Ελασσόνας

35

85.62

379

927.13

Κιλελέρ

5

23.98

69

330.87

Λαρισαίων

565

347.50

3816

2346.99

Τεμπών

20

145.86

120

875.15

Τυρνάβου

42

167.79

491

1961.49

Φαρσάλων

27

145.59

118

636.29

Π.Ε. Μαγνησίας

310

163.15

2396

1260.99

Αλμυρού

14

75.21

125

671.54

Βόλου

270

186.92

2137

1479.41

Ζαγοράς-Μουρεσίου

0

0.00

9

154.93

Νότιου Πηλίου

4

39.15

36

352.39

Ρήγα Φεραίου

22

201.43

89

814.87

Π.Ε. Σποράδων

16

115.96

73

529.06

Αλοννήσου

3

109.09

3

109.09

Σκιάθου

12

197.11

46

755.58

Σκοπέλου

1

20.16

24

483.87

Π.Ε. Καρδίτσας

337

296.80

1457

1283.20

Αργιθέας

0

0.00

2

57.97

Καρδίτσας

219

385.92

1067

1880.28

Λίμνης Πλαστήρα

0

0.00

1

21.57

Μουζακίου

7

53.35

93

708.73

Παλαμά

17

101.64

138

825.06

Σοφάδων

94

498.30

156

826.97

Π.Ε. Τρικάλων

122

93.07

1418

1081.74

Καλαμπάκας

13

59.12

150

682.10

Πύλης

1

6.97

76

529.88

Τρικκαίων

104

127.83

1121

1377.91

Φαρκαδόνας

4

29.86

71

530.01

Περιφέρεια Θεσσαλίας

1484

200.13

10411

1404.01

 

Χάρτης 1. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 14 Μαρτίου έως 5 Δεκεμβρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 2. Κατανομή του συνόλου των κρουσμάτων ανά 100000 κατοίκους από 6 έως 19 Δεκεμβρίου

 

 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, η κατανομή ανά δύο εβδομάδες και ο αριθμός αναπαραγωγής R (R=reproductive number) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μαζί με την επιδημική καμπύλη παρουσιάζεται και ο κυλιόμενος μέσος όρος επίπτωσης του νοσήματος COVID-19 των τελευταίων 7 ημερών (moving average incidence). Για τον αριθμό αναπαραγωγής R χρησιμοποιήθηκε διάστημα έξι ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ως πιθανή ημερομηνία μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19). Ο αριθμός αναπαραγωγής R υπολογίζεται για τις Περιφερειακές Ενότητες που δεν εμφανίζουν μηδενικές τιμές τις τελευταίες 14 ημέρες.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ισούται με 0.69

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

 

 

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Λάρισας ισούται με 0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

 

 

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.Ε. Μαγνησίας ισούται με 0.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

 

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.E. Τρικάλων ισούται με 0.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

 

 

Ο αριθμός αναπαραγωγής(R=reproductive number)του SARS-CoV-2 στην Π.E. Καρδίτσας ισούται με 0.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.