Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΝΠ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55 τ.Α΄/ 11-3-2020, καθώς της από 30-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ τ. Α΄ 75 / 30-3-2020 που θα γίνει στις 25-5-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
Mε την παρούσα πρόσκληση που σας κοινοποιείται σήμερα Πέμπτη 21-5-2020 και ώρα 13:00 μ.μ. σας αποστέλλεται και ειδικό έντυπο ψηφοφορίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι 14 Δημοτικοί Σύμβουλοι, δυνάμει της από 30-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ τ. Α΄ 75 ΄, άρθρο 43, παρ. 1.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλείσθε να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Δευτέρα 25-5-2020 από ώρα 12:00 έως 14:00 είτε ηλεκτρονικά στο email l.vlahou@mouzaki.gr, είτε στη γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Βλάχου Στυλιανή) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350136.

1.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση των αριθμ. 22/2020 και 43/2020 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
2.
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020
Εισηγητής: Αντιδ  κ. Πούπης Νικόλαος
3.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη ατόμων για πυροπροστασία
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
4.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγορά οικοπέδου στη Δ.Ε. Μουζακίου και σύσταση επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
5.
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων – Α΄& Β΄ Κατανομή 2020
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πούπης Νικόλαος
Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
 
  Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                          

                                                                                ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.