Τελευταίες Ειδήσεις

Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

Ο Δήμος Καλαμπάκας ενημερώνει όλους τους  επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καλαμπάκας και δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 ότι μπορούν έως τις 31 Μαρτίου 2018 να προβούν σε ανανέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/2017 στο Δήμο Καλαμπάκας Γραφείο αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων τηλ. επικ. 2432350284.
 Για τη θεώρηση της άδειάς του ο πωλητής υποβάλλει:
1.) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21, ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

2.) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,
3.) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
4.) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36.
5.)κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

 

                                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.