Στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8μηνης διάρκειας), συνολικά είκοσι τριών (23) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρά ο Δήμος Καλαμπάκας. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
ΔΕ Οδηγοί Οχηµάτων: 4
ΔΕ Ηλεκτρολόγοι: 2
ΔΕ Χειριστές µηχανηµάτων έργου (µηχανικό σάρωθρο-σκούπα): 1
ΔΕ Χειριστές µηχανηµάτων έργου (JCB): 3
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων: 13
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσής της (τελευταία δημοσίευση στις 5/2/2018). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 15/2/2018.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ