Τελευταίες Ειδήσεις

Ο.Φ.Π.Κ.- ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΟΝΑΚΙΑ ΤΩΝ ΤΣΙΦΛΙΚΑΔΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη, σας στείλαμε το βιβλίο «ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΚΟΝΑΚΙΑ ΤΩΝ

ΔΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΛΙΑΣ» το οποίο δε γνωρίζουμε αν το λάβατε κι αν -λόγω φόρτου

εργασίας- το διαβάσατε.

Ο πρόεδρος του Ομίλου μας (Ο.Φ.Π.Κ.) -με δική του πρωτοβουλία- χωρίς να

υπολογίσει: χρόνο, κόπο & έξοδα, γύρισε πολλές φορές τα χωριά της Θεσσαλίας,

συγκεντρώνοντας στοιχεία και φωτογραφικό υλικό για τα κονάκια. Αξίζει τον κόπο να το

διαβάσετε, περιέχει σημαντικά ιστορικά στοιχεία.

Οι κολίγοι –παππούδες μας έχτιζαν πέτρινα παλάτια για τους αφεντάδες (έτσι

αποκαλούσαν τους τσιφλικάδες) με τον ιδρώτα και το αίμα τους, ενώ για τους ίδιους και

την οικογένειά τους έφτιαχναν παραπήγματα (καλύβες) με πρόχειρα υλικά.

Έμπηγαν

παλούκια στο έδαφος και τα έπλεκαν με βέργες λυγαριάς. Από μέσα τα παλάμιζαν με

χώμα κι απέξω κολλούσαν σβουνιές για προστασία από το κρύο. Για σκεπή έβαζαν

σάλωμα (καλαμιά βρίζας).

Οι εξαθλιωμένοι ραγιάδες δεν είχαν ν’ αντιμετωπίσουν μόνο τη φτώχεια κ. ά. κακουχίες,

αλλά και την αυταρχική συμπεριφορά των τσιφλικάδων, υπό την απειλή του βούρδουλα

και πλήθος άλλων καταπιέσεων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πέτρινα κονάκια χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα και

το δικό τους κώδικα επικοινωνίας. Είναι μνήμες που μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο.

Μας αφηγούνται τη δική τους ιστορία, περιχαρακωμένη σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό,

ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Θεωρούνται σημαντικές ιστορικές πηγές. Μας

ταξιδεύουν πίσω, στα δύστυχα χρόνια, τότε που οι πρόγονοί μας δεν είχαν στον ήλιο

μοίρα.

Με περηφάνια και ρίγη συγκίνησης παρακολουθήσαμε τις πετυχημένες Επετειακές

εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια ελεύθερου ελληνικού βίου από την επανάσταση του 1821

έως σήμερα.

Εναπομένει η ένταξη των κονακιών (Μνημεία Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

στις ανωτέρω επετειακές εκδηλώσεις για να ολοκληρωθεί το ιστορικό παζλ.

Εάν δεν είναι εφικτό, εντάξτε τουλάχιστον τα πιο αξιόλογα (κονάκι Μέκιου στο δ.

μετεώρων, κονάκι Χαροκόπου στη Γιάννουλη και το κονάκι Ζωγράφου στη Λαζαρίνα

Καρδίτσας). Αυτά θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για τη νεότερη Ελληνική

ιστορία.

Ας θυμηθούμε τις θυσίες των χριστιανών αγροτών της Θεσσαλίας (των παππούδων μας)

που ένωσαν τις δυνάμεις τους με τις άλλες κοινωνικές τάξεις και πολέμησαν, με

ανύπαρκτα μέσα, ένα ανάλγητο, βάρβαρο και επικίνδυνο αλλόθρησκο επικυρίαρχο, να

αποτινάξουν το ζυγό που κρέμονταν στον τράχηλό τους για 500 χρόνια.

Τα περισσότερα κονάκια καταστράφηκαν από τις τοπικές κοινωνίες γιατί τα θεωρούσαν

σαν σύμβολα εξουσίας και καταπίεσης. Σήμερα σώζονται 10-12 κι αυτά σε άθλια

κατάσταση.

Ευελπιστούμε ότι θα δείξετε ενδιαφέρον για τη νεότερη πολιτισμική μας κληρονομιά. 

Ο Πρόεδρος του ΟΦΠΚ

Νικόλαος Γκούμας

I'l' aur6, Ka.A.tcrrc. <iµc.cra, 6A.ouc; rouc; cpc.p6µcvouc; roe; t&toKTI)rc.<; rrov E'fK<l'tClAEtµµtvrov

K'trlPirov, va &riAcbcrouv: Av µnopouv va ra O'UV'tTJpiJcrouv, va ro K<ivouv. Av 6xi, va ra

itapaxropijcrouv xropi<; Ka6ucrrEpTJO'TJ Kat xropi<; Kaµia c.mp<ipUVO'TJ, crn<; 't01ttKE<; bTJµOrtKE<;

apxec;. Et8c.µtj va 'tOU<; c.mPA.rieouv Ot an6 'tO v6µo itpopA.cn6µcvc.<; KUpcDO'Et<;, ap6po 41 v.

3028/2002 <PEK A/153/ 28. 06. 2002 «m,pi npomacria<; mwptKrov µvriµc.irov».

L.xc.nxiJ civat & TJ U7t'api0µ. 85/2016 E rµiJµaw<; rnu L.rE, a7t6<paO'TJ voµo6c.nKou

7tAatcriou µc. 'tTJV 01toia Kpi0TJKUV 6£µma npocrracria<; µvriµc.irov.

Mc. roptµ6'tTJra Kat pa.eta c.7tiyvrocrri mu p6A.ou, nou 8ta8paµ<incrav ot nannov8c.<; µa<; yta

'tTJV c.6vtKf} 1tUAtyycvc.crta, {.!)~ lGTOptKO XPEo~ Kt OXl {.!)~ npovoµto, TU KOVUKtU 7tpE7tC.t VCl

O'UV'tTJPTJ-6ouv Kat va µc.rmpanouv crc. A.aoypacptK<i µoucrcia, µc. vr6ntc<; cpopc.m£<; Kat

yc.ropytK<i c.pyaA.cia 'tOU nc.pacrµevou atrova. ( Ocro al;ii;et eva KOVUlCl. &v a~i.(,ouv xi.Atafo; f~etc;.)

1Ip6c. 11 ropa v' avaµc.•p118c.hc. µc. n<; cueuvc<; 7tOU U7t0ppfouv Cl7t0 µta TOO'O U7t£U6UVTJ

8EO'TJ 67tro<; auTI) nou KCl'tEX£T£ ( crc:i<; roe; IIc:piq>c:pw'.tprnc; Ken TJ K Ayyc:A.onou/.ou roe; IIp6c:8poc; 'tl]c; En.

EMAM21)

'Eva ano avTa, c.ivat Kat 'tO «noJ.:fora0o» KOVUKt 'tOU MEKtOU O''tTJV IIcptcrrEpa. 'tOU 8.

Mc.rc.roprov, µc 'tTJV anap<iµtA.A.11 oµopcpt<i wu. Eivat: «xapaKTt)ptGµsvo ro~ OtaTt)p1rtfo

lGTOptKO µvqµ.do Kat spyo Ttxv11~ 1?01) XPEtfl~tTat ttOuaj KpaTtKl} npomaGia» (<l>EK

401 TB/28.06.1985).

fo'toptKa. To Kov<iKt c.ivat c.yKaraA.c1µµ£vo n<ivro a7t6 rptcivra (30) XPOVta. To 2010 µta

Emrpo~ an6 cvc.pyouc; no A.he.<; ( rnu xroptou) anocp<imcrav va cm8top8rocrouv µtKpTJ

PMPTJ cr'tTJ crtEyYJ, TJ o7toia -0'1'.>µcprova µ£ rn 7t6pmµa rTJ<; £mrpo7ttj<; µrixavtKrov- a7t6 'tTJV

Yn. N. M. E>ccrcraA.iai:; avftpxc.w crro nocr6 rrov 5.000 cup©, aA.M cruv<ivrricrav cµn6&ta

Kat TJ O'TEYYJ E7t£0'£ OAOKATJPTJ.

Ot cvcpyoi 7tOAi'tc<; i8pucrav L.roµa•c.io µ£ 'tTJV £7trovuµia (0. <P.II.K) Kat 08iJy11crav mu<;

cpcp6µc-vou<; roe; t&toKrf}rc.<; crrov ctcrayyc.A.Ea TptKaArov.

L.w &tKacrTI)pto, TJ µcv 7tpcD'tTJ (v6µtµT] tlripov6µo<; Ka MEKtou) &f}A.rocrc. a8uvaµia Kat

cmc. 6n TO 8ropisc.t crro 8iJµo Mc.rcroprov. 0 8c. 8c.1'.>rcpo<; Krov/vo<; M7tapµmxpoi>O'TJ<;

( c.mKaA.ouµc.voc; XPTJO'lK'tTJcriu) 8tKacrrTJKE Kat crTO c.cpc.rc.io (2° pa6µ6) c.mc. 6n &cv exc.1

Kaµia O"XEO'TJ µc. TO KOVUKt.

Kar6mv UUTOD 0 (O.<P.II.K.) s11rc.i an6 'tO Yn. IloA.. (YNMTE0KL.E) Kat rt<; 't07ttKE<;

811µonKE<; apx£<; va cppovrfoouv <iµc.cra, nptv Karappc.ucrc.t 6A.o rn µvriµc.io, nou c.ivat tva

an6 ra mo naA.ia (foroc;, 7t<ivro an6 200 XP6vm).

I'la rn cruyKc.Kptµtvo Kov<iKt, av Kat umxpxc.1 Y7t. A7t6cpmn1 ap.329348/ 33961/

3065/28.07.2018 (µc. 0µ6cprovr1 acrflYYJO'TJ rou K.L..Y.II.) ym crrocrnKEc_; c.pyacric.<;, cv

TOurot<; µEXPt criJµc.pa 8cv eytvc. Kaµia c.pyacria. Mc. a7toreA.ccrµa, va unocrtc.i Kat vfo,

7tcpatr£pro, pA.aP11 E~mriac; rrov np6crcparrov crctcrµrov 7tOU E7tA1l~av 'tTJV rrc.pwxfl.

Yitapxouv cv&c.i~a<; 6n K<inotot KroA.umc.pyouv. 0a c.nav£A.8ouµc. µc. vc.6rc.pa crrmxc.iu.

~\\/\0.t fi';,

0 /'1 * ·/)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.